3
Toto slovo [je] spolehlivé: Dychtí-li někdo po úřadu biskupa, touží po dobré práci. Biskup však musí být bezúhonný, manžel jedné ženy, střídmý, rozvážný, pořádný, pohostinný, schopný vyučovat, ne pijan, ne ziskuchtivý [nebo] rváč, ale vlídný, ne svárlivý, ne lakomec. [Ať] dobře vede svou rodinu a udržuje [své] děti v poddanosti se vší počestností (vždyť neumí-li někdo vést svůj vlastní dům, jak se postará o Boží církev?); ne čerstvě obrácený, aby nadut [pýchou] neupadl do ďáblova odsouzení. Musí mít také dobré svědectví od těch venku, aby neupadl do potupy a [do] ďáblovy pasti. Podobně diakoni [ať jsou] počestní, ne dvojího jazyka, ne oddávající se příliš vínu, ne ziskuchtiví, [ale] mající tajemství víry v čistém svědomí. 10 A ti ať jsou také nejdříve vyzkoušeni, a když budou bez úhony, ať potom slouží. 11 Rovněž manželky [ať mají] počestné, ne pomlouvačné, [ale] střídmé, ve všem věrné. 12 Diakoni ať jsou manželé jedné ženy, kteří dobře vedou své děti i své domy. 13 Vždyť ti, kdo dobře sloužili jako diakoni, si získávají dobré postavení a velikou smělost ve víře, která je v Kristu Ježíši. 14 Toto ti píši v naději, že k tobě brzy přijdu. 15 Kdybych se však zdržel, [chci,] abys věděl, jak je třeba počínat si v Božím domě, jímž je církev živého Boha, pilíř a základna pravdy. 16 Tajemství zbožnosti je bezesporu veliké: Bůh byl zjeven v těle, ospravedlněn v Duchu, viděn anděly, kázán pohanům, uvěřilo se mu na světě a ve slávě byl vzat vzhůru.