4
Duch však výslovně říká, že v posledních časech někteří odstoupí od víry, naslouchajíce bludným duchům a učením démonů. Pokrytecky mluví lež, mají cejchované svědomí, brání [lidem] vstupovat do manželství, [přikazují] zdržovat se pokrmů, které Bůh stvořil, aby [je] ti, kdo věří a poznali pravdu, s vděčností užívali. Vždyť veškeré Boží stvoření [je] dobré a nic, co se přijímá s díkůčiněním, se nemá odmítat, neboť se [to] posvěcuje Božím slovem a modlitbou. Když budeš tyto věci připomínat bratrům, budeš dobrý služebník Ježíše Krista, vykrmený slovy víry a správného učení, jež jsi [až dosud] následoval. Světské a babské báje však odmítej a cvič se ve zbožnosti. Tělesné cvičení je totiž malého užitku, ale zbožnost je užitečná ke všemu, neboť má zaslíbení nynějšího života i toho budoucího. To slovo [je] spolehlivé a hodné úplného přijetí. 10 Vždyť proto také pracujeme a snášíme pohanění, že máme naději v živém Bohu, který je ochráncem všech lidí, a zvláště věřících. 11 Tyto věci přikazuj a uč. 12 Nikdo ať nepohrdá tvým mládím, ale buď pro věřící příkladem v řeči, v chování, v lásce, v duchu, ve víře a v čistotě. 13 Dokud nepřijdu, zabývej se čtením, povzbuzováním a vyučováním. 14 Nezanedbávej dar, který je v tobě, který ti byl dán skrze proroctví s vkládáním rukou staršovstva. 15 O tom přemýšlej a v tom buď, aby tvůj pokrok byl zjevný všem. 16 Věnuj pozornost sobě a učení. V těch věcech zůstávej, neboť když to budeš dělat, zachráníš sám sebe i ty, kteří tě poslouchají.