6
Všichni, kdo jsou pod otrockým jhem, ať považují své pány za hodné vší úcty, aby Boží jméno a učení nebylo tupeno. A ti, kdo mají za pány věřící, ať [jimi] nepohrdají, protože jsou bratři, ale ať slouží tím spíše, protože ti, kdo mají užitek [z jejich] dobré práce, jsou věřící a milovaní. Tyto věci uč a vybízej [k nim]. Učí-li někdo jinak a nechce přistoupit na zdravá slova našeho Pána Ježíše Krista a učení, které odpovídá zbožnosti, je nadutý, ničemu nerozumí, ale dychtí po hádkách a slovních potyčkách, z nichž vzniká závist, svár, urážky, zlé domněnky, neustálé třenice lidí s porušenou myslí a zbavených pravdy, domnívajících se, že zbožnost je zdrojem zisku. Od takových odstupuj. [Opravdu] velikým ziskem je však zbožnost se spokojeností. Nic jsme přece na svět nepřinesli [a] je zřejmé, že si také nemůžeme nic odnést. Máme-li tedy jídlo a oděv, budeme s tím spokojeni. Ti, kdo touží zbohatnout, však upadají do pokušení a pasti a [do] mnoha nerozumných a škodlivých žádostí, které ponořují lidi do záhuby a zkázy. 10 Neboť kořenem všeho zla je láska k penězům; když po nich někteří dychtili, zbloudili od víry a sami se naplnili mnoha bolestmi. 11 Ty, Boží člověče, však od takových věcí utíkej. Následuj pak spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, krotkost. 12 Bojuj ten dobrý boj víry, chop se věčného života, k němuž jsi také povolán, a vyznal jsi dobré vyznání před mnoha svědky. 13 Přikazuji ti před Bohem, který všechno obživuje, a [před] Kristem Ježíšem, který dosvědčil před Pontským Pilátem dobré vyznání, 14 abys zachovával toto přikázání bez poskvrny a bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista, 15 který ve svůj čas ukáže ten požehnaný a jediný Vládce, Král kralujících a Pán panujících, 16 jenž jediný má nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle, jehož nikdo z lidí neviděl ani vidět nemůže, a jemuž [patří] čest a věčná moc. Amen. 17 Těm, kdo jsou v tomto světě bohatí, přikazuj, ať nesmýšlí povýšeně a nespoléhají na nejisté bohatství, ale na živého Boha, který nám dává k užívání hojnost všeho. 18 [Také] ať činí dobře, bohatnou v dobrých skutcích, jsou štědří a dělí se [s ostatními]; 19 [ať] si ukládají dobrý základ pro budoucnost, aby se chopili věčného života. 20 Ó, Timoteji! Zachovávej to, co [ti] bylo svěřeno a vyhýbej se světským prázdným řečem a rozporům toho falešně nazývaného “poznání”, 21 k němuž se někteří začali hlásit a zbloudili ve víře. Milost s tebou. Amen.