2.list Petrův
1
Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kteří s námi dosáhli stejně drahé víry skrze spravedlnost našeho Boha a Spasitele Ježíše Krista: Kéž je vám v poznání Boha a Ježíše, našeho Pána, rozmnožena milost a pokoj, [tak] jako nám jeho božská moc darovala všechno, co [patří] k životu a zbožnosti, skrze poznání Toho, který nás povolal [svou] slávou a ctností, jejichž prostřednictvím nám byla darována veliká a drahá zaslíbení, abyste se díky nim stali účastníky božské přirozenosti, když jste unikli zkáze, která ve světě [panuje] skrze žádosti. Právě proto tedy vynaložte všechno úsilí a připojte ke své víře ctnost, ke ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti vytrvalost, k vytrvalosti zbožnost, k zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku. Budou-li totiž tyto věci při vás a rozhojní se, způsobí, [že] díky poznání našeho Pána Ježíše Krista nebudete nečinní ani neplodní. Kdo však tyto věci nemá, je slepý a krátkozraký, protože zapomněl na očištění svých starých hříchů. 10 Proto, bratři, se tím více snažte své povolání a vyvolení upevňovat, neboť když to budete dělat, rozhodně nikdy neselžete. 11 Tak vám totiž bude v hojnosti udělen přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. 12 Proto vám neopomenu tyto věci stále připomínat, ačkoli [je] znáte a jste ustanoveni v přítomné pravdě. 13 Považuji totiž za správné probouzet vás upomínáním, dokud jsem v tomto stánku, 14 neboť vím, že můj stan bude brzy složen, jak mi [to] také oznámil náš Pán Ježíš Kristus. 15 Vynasnažím se tedy, abyste si i po mém odchodu mohli tyto věci neustále připomínat. 16 Když jsme vám totiž oznámili moc a příchod našeho Pána Ježíše Krista, nenásledovali jsme smyšlené báje, ale [mluvili jsme jako] očití svědkové jeho velebnosti. 17 On přece přijal od Boha Otce čest a slávu, když k němu z velkolepé slávy zazněl takovýto hlas: “Toto je můj milovaný Syn, v němž jsem nalezl zalíbení.” 18 A my, kdo jsme s ním byli na té svaté hoře, jsme ten hlas, který zazněl z nebe, slyšeli. 19 Máme také velmi pevné prorocké slovo a [vy] děláte dobře, že se ho držíte jako lampy zářící na temném místě, dokud se nerozbřeskne den a ve vašich srdcích nevzejde jitřenka. 20 Vězte především to, že žádné proroctví Písma nespočívá v [něčím] vlastním výkladu. 21 Proroctví přece nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží svatí lidé mluvili, jak [byli] unášeni Duchem Svatým.