2.list Tesalonickým
1
Pavel, Silvanus a Timoteus církvi Tesalonických v Bohu, našem Otci, a [v] Pánu Ježíši Kristu: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a [od] Pána Ježíše Krista. Musíme za vás, bratři, stále děkovat Bohu, jak se sluší, protože vaše víra velice roste a vzájemná láska vás všech se rozhojňuje, takže se vámi v Božích církvích sami chlubíme - [totiž] vaší vytrvalostí a věrností ve všech vašich pronásledováních a souženích, která snášíte. [Ta jsou] znamením Božího spravedlivého soudu, abyste byli uznáni za hodné Božího království, pro něž také trpíte. U Boha je totiž spravedlivé, aby těm, kdo vás sužují, bylo odplaceno soužením a vám, kdo jste sužováni, odpočinutím s námi, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděly a v ohnivém plameni uvede pomstu na ty, kdo neznají Boha a nejsou poslušni evangelia našeho Pána Ježíše Krista. Ti ponesou trest věčné záhuby, [odloučeni] od Pánovy tváře a od slávy jeho moci, 10 v ten den, kdy přijde, aby byl oslaven ve svých svatých a ukázal se jako podivuhodný ve všech věřících - neboť jste uvěřili našemu svědectví mezi vámi. 11 Proto se také za vás stále modlíme, aby vás náš Bůh uznal za hodné [tohoto] povolání a mocně naplnil každý dobrotivý záměr i [každý] skutek víry, 12 aby tak jméno našeho Pána Ježíše Krista bylo oslaveno ve vás a vy v něm podle milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista.