2
Ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němu vás tedy prosíme, bratři, abyste se nenechali snadno vyvést z míry ani lekat, ať už duchem, slovem nebo dopisem (údajně od nás), jako by již nastal Kristův den. Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. [Ten den] totiž nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk hříchu, ten syn zatracení, který se staví na odpor a povyšuje se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá, takže se posadí v Božím chrámu jako Bůh a bude se vydávat za Boha. Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, když jsem ještě byl u vás? a víte, co [ho] nyní zadržuje - proto, aby byl zjeven [až] ve svůj čas. Tajemství této bezbožnosti již přece působí; jen [čeká], dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo [ji] dosud zadržuje. A tehdy se zjeví ten bezbožník, kterého Pán pohltí dechem svých úst a zničí jasem svého příchodu. Příchod [toho bezbožníka] odpovídá Satanovu působení s [jeho] veškerou mocí, znameními a lživými zázraky 10 a s veškerým klamem nepravosti pro ty, kdo hynou, protože nepřijali lásku k pravdě, aby mohli být spaseni. 11 A proto na ně Bůh pošle [mocné] působení bludu, aby uvěřili lži 12 a aby všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v nepravosti, byli odsouzeni. 13 My však musíme stále děkovat Bohu za vás, bratři milovaní Pánem, protože vás Bůh od počátku vyvolil ke spasení skrze posvěcení Duchem a víru v pravdu. 14 K tomuto [spasení] vás povolal naším evangeliem, abyste došli slávy našeho Pána Ježíše Krista. 15 A proto, bratři, stůjte a držte se ustanovení, jimž jste se naučili jak skrze slovo, tak [i] skrze náš dopis. 16 Sám náš Pán Ježíš Kristus a náš Bůh a Otec, který si nás zamiloval a z milosti [nám] dal věčné potěšení a dobrou naději, 17 ať potěší vaše srdce a posilní vás v každém dobrém slovu i skutku.