3
Závěrem, bratři, modlete se za nás, aby se Pánovo slovo rychle šířilo a bylo oslavováno tak jako u vás a abychom byli vysvobozeni od neslušných a zlých lidí; neboť ne všichni mají víru. Pán je však věrný: on vás posílí a ochrání od zlého. Jsme o vás v Pánu přesvědčeni, že děláte a také budete dělat to, co vám přikazujeme. Kéž tedy Pán vede vaše srdce k Boží lásce a ke Kristově vytrvalosti. Přikazujeme vám tedy, bratři, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abyste se vyhýbali každému bratru, který se chová neukázněně a ne podle ustanovení, které přijal od nás. Sami přece víte, jak je potřeba následovat náš příklad, protože jsme u vás nebyli neukáznění, ani jsme nejedli ničí chléb zadarmo. Naopak: dnem i nocí jsme s námahou a úsilím pracovali, abychom nikomu z vás nebyli přítěží. Ne že bychom [na to] neměli právo, ale chtěli jsme se vám dát za příklad k následování. 10 Když jsme [ještě] byli u vás, přikazovali jsme vám přece toto: Nechce-li někdo pracovat, ať také nejí! 11 Slyšíme totiž, [že] se někteří mezi vámi chovají neukázněně: vůbec nepracují, ale [zato] jsou všeteční. 12 Takovým tedy přikazujeme a vyzýváme [je] skrze našeho Pána Ježíše Krista, aby pokojně pracovali a jedli svůj vlastní chléb. 13 Vy, bratři, pak nepolevujte ve správném jednání. 14 Jestliže však někdo neuposlechne naše slovo v tomto dopise, takového označte a nesměšujte se s ním, aby se zastyděl. 15 Nemějte [ho] však za nepřítele, ale napomínejte [ho] jako bratra. 16 Kéž vám tedy sám Pán pokoje daruje pokoj v každý [čas a] v každém ohledu. Pán s vámi všemi. 17 Pozdrav mou, Pavlovou rukou, což je znamením v každém dopisu. Takto píšu. 18 Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi všemi. Amen.