2.list Timoteovi
1
Pavel, podle Boží vůle apoštol Ježíše Krista, podle zaslíbení života, který je v Kristu Ježíši, Timoteovi, [svému] milovanému synu: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a [od] Krista Ježíše, našeho Pána. Jsem vděčný Bohu, kterému sloužím jako [i naši] předkové s čistým svědomím, že na tebe neustále pamatuji ve svých modlitbách ve dne i v noci. Když vzpomínám na tvé slzy, toužím tě vidět, abych byl naplněn radostí, a připomínám si tu tvoji nepředstíranou víru, která nejdříve byla ve tvé babičce Loidě a ve tvé matce Eunice, a jsem si jist, že [je] i v tobě. Proto ti připomínám, abys rozněcoval ten Boží dar, který je v tobě díky vkládání mých rukou. Bůh nám přece nedal ducha bázlivosti, ale [ducha] moci, lásky a jasné mysli. Proto se nestyď za svědectví našeho Pána, ani za mě, jeho vězně, ale snášej spolu [se mnou] útrapy pro evangelium podle Boží moci. [Vždyť] on nás spasil a povolal svatým povoláním; ne podle našich skutků, ale podle vlastního předsevzetí a [podle] milosti, která nám byla dána v Kristu Ježíši před věčnými časy 10 a která se nyní ukázala skrze příchod našeho Spasitele Krista Ježíše, který zničil smrt a skrze evangelium vyvedl na světlo život a nesmrtelnost, 11 k čemuž jsem byl já postaven za kazatele, apoštola a učitele pohanů. 12 Proto také snáším tyto věci, ale nestydím se [za to], neboť vím, komu jsem uvěřil. A jsem si jist, že [on] je schopen zachovat to, co jsem mu svěřil, [až] do onoho dne. 13 Za příklad zdravých slov měj ta, která jsi slyšel ode mě ve víře a lásce, která je v Kristu Ježíši. 14 Ten nádherný poklad, jenž [ti] byl svěřen, zachovávej skrze Ducha Svatého, který v nás přebývá. 15 Víš o tom, že se ode mě odvrátili všichni, kdo jsou v Asii, mezi nimi [i] Fygelus a Hermogenes. 16 Kéž Pán prokáže milosrdenství Oneziforovu domu, neboť mě často osvěžoval a nestyděl se za mé řetězy. 17 Naopak - když přišel do Říma, velmi usilovně mě hledal, až [mě] našel. 18 Kéž mu Pán dá v onen den najít milosrdenství u Pána. A jak hodně mi pomáhal v Efezu, víš sám velmi dobře.