3.list Janův
1
Starší milovanému Gaiovi, kterého já miluji v pravdě. Milovaný, především si přeji, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá tvá duše. Velice jsem se totiž zaradoval, když přišli bratři a vydávali svědectví [o] tvé pravdě a [o tom,] jak chodíš v pravdě. Nemám větší radost, než abych slyšel, že moji synové chodí v pravdě. Milovaný, děláš věrně, cokoli činíš bratrům a hostům. Ti vydali před církví svědectví [o] tvé lásce. Když je vypravíš na cestu, jak je důstojné Boha, učiníš dobře. Vyšli totiž pro jeho jméno a od pohanů nic nedostávají. My tedy máme takové přijímat, abychom byli spolupracovníci pravdy. Napsal jsem [vašemu] sboru, ale Diotrefes, který stojí o prvenství mezi nimi, nás nepřijímá. 10 Proto jestliže přijdu, připomenu jeho skutky, které činí, když mluví zlá slova proti nám. A nemá dost na tom, ale sám bratry nepřijímá a těm, kteří by chtěli, brání a vylučuje [je] ze sboru. 11 Milovaný, nenásleduj příklad zlého, ale dobrého. Kdo koná dobro, je z Boha; ale kdo koná zlo, Boha neviděl. 12 Demetrius dostal svědectví ode všech, i od samotné pravdy; a i my [mu] vydáváme svědectví a víte, že naše svědectví je pravdivé. 13 Měl jsem ti mnoho co psát, ale nechci ti psát inkoustem a perem. 14 Mám však naději, že tě brzo uvidím a budeme [spolu] mluvit tváří v tvář. [ (III John 1:15) Pokoj tobě. Pozdravují tě přátelé. Pozdravuj [všechny] přátele jménem. ]