Koloským
1
Pavel, podle Boží vůle apoštol Ježíše Krista, a bratr Timoteus těm, kteří jsou v Kolosách, svatým a věrným bratrům v Kristu: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a [od] Pána Ježíše Krista. Děkujeme Bohu a Otci našeho Pána Ježíše Krista a stále se za vás modlíme, neboť jsme slyšeli o vaší víře v Kristu Ježíši a o lásce, kterou [máte] ke všem svatým, kvůli naději, která je pro vás uložena v nebesích. O té jste [již] dříve slyšeli ve slově pravdy, [v] evangeliu, které přišlo k vám tak jako i na celý svět a nese ovoce, jako [je tomu] i u vás od toho dne, kdy jste [je] uslyšeli a poznali Boží milost v pravdě. Tak jste se naučili od našeho milovaného spoluslužebníka Epafra, jenž je vůči vám Kristův věrný služebník, který nás také obeznámil s vaší láskou v Duchu. Proto se i my, od toho dne, kdy jsme [to] uslyšeli, nepřestáváme za vás modlit a prosit, abyste byli naplněni poznáním jeho vůle ve vší moudrosti a duchovním porozumění, 10 abyste chodili, jak je důstojné Pána, k [jeho] plnému zalíbení, [abyste] nesli ovoce v každém dobrém skutku, rostli v poznání Boha 11 a byli podle síly jeho slávy posilováni veškerou mocí k veškeré vytrvalosti a trpělivosti s radostí, 12 [abyste] děkovali Otci, který nás uzpůsobil k účasti na dědictví svatých ve světle. 13 On nás vysvobodil z vlády temnoty a přenesl do království svého milovaného Syna, 14 v němž máme skrze jeho krev vykoupení, [totiž] odpuštění hříchů. 15 On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření. 16 Jím bylo stvořeno všechno, co je na nebi i na zemi, věci viditelné i neviditelné, jak trůny, tak panství, jak vlády, tak mocnosti - všechno je stvořeno skrze něj a pro něj. 17 A on je přede vším a jím všechno stojí; 18 on je hlavou těla církve, on je počátek a prvorozený z mrtvých, aby ve všem držel prvenství. 19 Vždyť [Otci] se zalíbilo, aby veškerá plnost přebývala v něm 20 a aby jeho prostřednictvím všechno smířil se sebou. Skrze něj způsobil pokoj, [když] krví jeho kříže [usmířil] to, co je na zemi, i to, co je na nebi. 21 I vás, kdysi odcizené a nepřátelské v mysli kvůli zlým skutkům, nyní již usmířil 22 svým pozemským tělem skrze smrt, aby vás postavil před svou tváří svaté, neposkvrněné a bezúhonné - 23 pokud ovšem zůstáváte založení a pevní ve víře a neodchylujete se od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo vyhlášeno všemu stvoření pod nebem a jehož jsem se já Pavel stal služebníkem. 24 Nyní se [tedy] raduji ve svých utrpeních pro vás a svým tělem doplňuji to, co zbývá z Kristových soužení pro jeho tělo, jímž je církev. 25 Jejím jsem se stal služebníkem, vzhledem ke správcovství, jež mi bylo pro vás dáno od Boha, abych naplnil Boží slovo - 26 to tajemství, jež bylo po věky a pokolení skryté, avšak nyní bylo zjeveno jeho svatým, 27 jimž si Bůh přál oznámit, jaké [je] bohatství tohoto slavného tajemství mezi pohany: je to Kristus ve vás, ta naděje slávy. 28 Jeho kážeme, napomínajíce každého člověka a učíce každého člověka ve vší moudrosti, abychom každého člověka postavili dokonalého v Kristu Ježíši. 29 A [právě] proto pracuji a bojuji podle jeho moci, která ve mně mocně působí.