Efezským
1
Pavel, podle Boží vůle apoštol Ježíše Krista, svatým, kteří jsou v Efezu, a věrným v Kristu Ježíši: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a [od] Pána Ježíše Krista. Požehnaný [buď] Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu, poněvadž nás v něm vyvolil před založením světa, abychom před jeho tváří byli svatí a bezúhonní v lásce. Podle zalíbení své vůle nás předurčil k přijetí za své syny skrze Ježíše Krista ke chvále slávy své milosti, kterou nás poctil v tom milovaném. V něm máme skrze jeho krev vykoupení, [totiž] odpuštění hříchů, podle bohatství jeho milosti, kterou k nám rozhojnil ve vší moudrosti a prozíravosti, když nám podle svého zalíbení, o němž rozhodl sám v sobě, oznámil tajemství své vůle, 10 aby ve správě plnosti časů shromáždil pod jednu hlavu v Kristu všechno, co je v nebesích i na zemi - v něm, 11 ve kterém jsme se také stali dědici, když jsme byli předurčeni podle předsevzetí toho, který působí všechno podle rozhodnutí své vůle, 12 abychom [tu] my, kteří od dřívějška máme naději v Kristu, byli ke chvále jeho slávy. 13 V něm jste i vy (když jste vyslechli slovo pravdy, [totiž] evangelium svého spasení, a uvěřili [mu)] byli označeni zaslíbeným Duchem Svatým, 14 jenž je zárukou našeho dědictví až do vykoupení toho, co [jím] bylo získáno ke chvále jeho slávy. 15 Proto i já, když jsem uslyšel o vaší věrnosti v Pánu Ježíši a lásce ke všem svatým, 16 nepřestávám za vás děkovat, když se o vás zmiňuji ve svých modlitbách, 17 aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení v poznání jeho 18 a osvícené oči vaší mysli, abyste věděli, jaká je naděje jeho povolání, jaké [je] bohatství slávy jeho dědictví ve svatých 19 a jak nesmírná [je] velikost jeho moci k nám věřícím podle působení moci jeho síly, 20 kterou dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, 21 vysoko nad každou vládu, mocnost, moc i panství, i [nad] každé jméno, které je jmenováno nejen v tomto věku, ale i v budoucím. 22 A [tak] poddal všechno pod jeho nohy a dal ho církvi jako hlavu nade vším. 23 Ona je jeho tělem, [totiž] plností Toho, který naplňuje všechno ve všem.