Jan
1
Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlo lidí. A to světlo svítí ve tmě, ale tma ho nepohltila. Byl člověk poslaný od Boha, jehož jméno [bylo] Jan. Ten přišel na svědectví, aby svědčil o tom Světle, aby skrze něho všichni uvěřili. On nebyl to Světlo, ale [přišel], aby o tom Světle vydal svědectví. [Tento] byl to pravé Světlo, které osvětluje každého člověka přicházejícího na svět. 10 Byl na světě a svět povstal skrze něj, ale svět ho nepoznal. 11 Přišel do svého vlastního a jeho vlastní ho nepřijali. 12 Ale všem, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími syny, [totiž] těm, kteří věří v jeho jméno, 13 kteří jsou zrozeni ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. 14 A to Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi (a viděli jsme jeho slávu, slávu jakou [má] Jednorozený od Otce), plné milosti a pravdy. 15 Jan o něm vydával svědectví a volal: “Toto je [ten], o němž jsem řekl: Ten, který přichází za mnou, je přede mnou, neboť byl dříve než já.” 16 A my všichni jsme vzali z jeho plnosti, a to milost za milost. 17 Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, [ale] milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. 18 Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v Otcově náručí, ten [ho] vylíčil. 19 A toto je Janovo svědectví: Když Židé poslali kněze a levíty z Jeruzaléma, aby se ho zeptali: “Kdo jsi?” 20 Tehdy [to] vyznal a nezapřel. Vyznal: “Já nejsem Kristus.” 21 Zeptali se ho: “Kdo tedy? Jsi Eliáš?” A [on] řekl: “Nejsem.” “Jsi ten Prorok?” A odpověděl: “Ne.” 22 Řekli mu tedy: “Kdo jsi? Ať můžeme dát odpověď těm, kteří nás poslali. Co říkáš sám o sobě?” 23 [Tehdy] řekl: “Já [jsem] ‘hlas volajícího na poušti: Srovnejte Pánovu cestu!’ jak řekl prorok Izaiáš.” 24 A ti, kteří byli posláni, byli z farizeů. 25 Zeptali se ho tedy a řekli mu: “Proč tedy křtíš, když nejsi Kristus ani Eliáš ani ten Prorok?” 26 Jan jim odpověděl: “Já křtím vodou, ale uprostřed vás stojí [ten], koho vy neznáte. 27 To je ten, který přichází po mně, [ale] je přede mnou. Jemu nejsem hoden [ani] rozvázat řemínek sandálu.” 28 Toto se stalo v Betabaře za Jordánem, kde Jan křtil. 29 Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak přichází k němu, a řekl: “Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa! 30 To je [ten], o němž jsem řekl: Po mně přichází muž, který je přede mnou, neboť byl dříve než já. 31 A já jsem ho neznal, ale přišel jsem křtít vodou proto, aby byl zjeven Izraeli.” 32 Jan tedy vydal svědectví: “Viděl jsem Ducha, jak sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. 33 Já jsem ho neznal, ale Ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: ‘Na koho spatříš sestoupit Ducha a zůstat na něm, to je ten, který křtí Duchem Svatým.’ 34 A já jsem [to] viděl a vydal jsem svědectví, že on je ten Boží Syn.” 35 Druhého dne [tam] Jan znovu stál se dvěma ze svých učedníků. 36 Když spatřil Ježíše, jak se prochází, řekl: “Hle, Beránek Boží.” 37 A ti dva učedníci ho slyšeli, když [to] říkal, a odešli za Ježíšem. 38 A když se Ježíš obrátil a spatřil je, jak jdou za [ním], řekl jim: 39 “Co hledáte?” A oni mu řekli: “Rabbi” (což se překládá: Mistře), “kde bydlíš?” 40 Řekl jim: “Pojďte a podívejte se.” Šli tedy a viděli, kde bydlí, a ten den zůstali u něho. (A bylo okolo desáté hodiny.) 41 Jeden z těch dvou, kteří [to] od Jana slyšeli a následovali ho, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. 42 Ten první nalezl svého bratra Šimona a řekl mu: “Našli jsme Mesiáše!” (což je v překladu Kristus). 43 A přivedl ho k Ježíši. Když na něj Ježíš pohlédl, řekl: “Ty jsi Šimon, syn Jonášův. Budeš se jmenovat Kéfas” (což se překládá Petr). 44 Druhého dne se Ježíš chtěl vydat do Galileje. Nalezl Filipa a řekl mu: “Pojď za mnou.” 45 Filip pak byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova. 46 Filip našel Natanaele a řekl mu: “Našli jsme [toho], o kterém psal Mojžíš v Zákoně a proroci - Ježíše, syna Josefova z Nazaretu!” 47 Natanael mu však řekl: “Může být z Nazaretu něco dobrého?” Filip mu řekl: “Pojď a podívej se.” 48 Když Ježíš uviděl Natanaele, jak jde k němu, řekl o něm: “Hle, opravdový Izraelita, v němž není [žádná] lest!” 49 Natanael mu řekl: “Odkud mne znáš?” Ježíš mu odpověděl: “Viděl jsem tě dříve, než tě Filip zavolal, když jsi byl pod fíkovníkem.” 50 Natanael mu odpověděl: “Rabbi, ty jsi Boží Syn, ty jsi král Izraele!” 51 Ježíš mu odpověděl: “Věříš proto, že jsem ti řekl: Viděl jsem tě pod fíkovníkem? Uvidíš větší věci než tyto.” [ (John 1:52) A řekl mu: “Amen, amen, říkám vám: Od nynějška uvidíte otevřené nebe a Boží anděly, jak vystupují a sestupují na Syna člověka.” ]