List Judův
1
Juda, služebník Ježíše Krista a bratr Jakubův, těm, kdo jsou povolaní, posvěcení v Bohu Otci a zachovaní [pro] Krista Ježíše: Nechť se vám rozmnoží milosrdenství a pokoj i láska. Milovaní, ačkoli jsem vynakládal všechnu snahu, abych vám psal o našem společném spasení, musel jsem vám napsat napomenutí, abyste statečně bojovali o víru, která byla jednou [provždy] dána svatým. Vloudili se totiž někteří bezbožní lidé, dávno předem poznamenaní k tomuto odsouzení, kteří milost našeho Boha zaměňují za nestydatost a zapírají toho jediného Panovníka, našeho Boha a Pána Ježíše Krista. Chci vám však připomenout, ačkoli to [již] jednou víte, že když Pán vysvobodil [svůj] lid z egyptské země, potom ty, kteří byli nevěřící, zahubil. A ty anděly, kteří nezachovali svou prvotnost, ale opustili svůj příbytek, uchoval k soudu [toho] velikého dne ve věčných poutech pod temnotou. Jako [i] Sodoma a Gomora a okolní města, která se oddala smilstvu podobným způsobem [jako] tito a odešla za jiným tělem, jsou vystavena za příklad, když nesou trest věčného ohně, tak podobně i tito [jako] pohroužení do snu poskvrňují tělo, odmítají vlády a tupí hodnostáře. Avšak [ani] archanděl Michael, když měl spor s ďáblem a přel se [s ním] o Mojžíšovo tělo, neodvážil se vynést potupný rozsudek, ale řekl: “Ztrestej tě Pán!” 10 Tito se však rouhají tomu, co neznají, a kazí se tím, co znají přirozeně jako nerozumná zvířata. 11 Běda jim, neboť se vydali Kainovou cestou a propadli svodu Balámovy mzdy a zahynuli odporováním Chóreho. 12 Ti jsou poskvrnami na vašich hodech lásky. Když s vámi hodují, bezostyšně pasou sami sebe; [jsou to] mračna bez vody unášená větry, podzimní stromy bez ovoce dvakrát zemřelé a vykořeněné, 13 divoké mořské vlny vypěňující své vlastní hanebnosti, bludné hvězdy, jimž je na věčnost zachována černota tmy. 14 A o nich také prorokoval sedmý od Adama, Enoch, když řekl: “Hle, Pán přichází s desetitisíci svých svatých, 15 aby vykonal soud nade všemi [lidmi] a usvědčil všechny, kteří mezi nimi [byli] bezbožní, za všechny skutky jejich bezbožnosti, které bezbožně napáchali, i za všechny hrubosti, které proti němu vyslovili bezbožní hříšníci.” 16 To jsou [ti], kteří reptají, stěžují si, chodí podle svých žádostí, jejichž ústa mluví honosně a [kteří] pochlebují lidem pro [svůj] užitek. 17 Ale vy, milovaní, pamatujte na slova předpověděná apoštoly našeho Pána Ježíše Krista. 18 Řekli vám přece, že v posledním čase budou posměvači chodící podle svých bezbožných žádostí. 19 To jsou ti, kteří se sami oddělují, tělesní [lidé], kteří nemají Ducha. 20 Ale vy, milovaní, se budujte na té své nejsvětější víře, modlete se v Duchu Svatém 21 a zachovávejte se v Boží lásce, zatímco očekáváte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. 22 Mějte pak rozeznání a nad některými se slitovávejte. 23 Ale jiné zachraňujte v bázni, vytrhujíce [je] z ohně a nenávidíce i tu skrze tělo poskvrněnou košili. 24 Avšak tomu, který je schopen zachovat vás bez pádu a postavit [vás] bez úhony v přítomnosti své slávy s veselím, 25 jedinému moudrému Bohu, našemu Spasiteli, [jemu buď] sláva a velebnost, vláda i moc, nyní i po všechny věky. Amen.