3
Patnáctého roku vlády císaře Tiberia, když byl Pontský Pilát vladařem v Judsku a Herodes byl tetrarchou Galileje, jeho bratr Filip tetrarchou Itureje a Trachonitské země a Lyzaniáš tetrarchou Abilény, za nejvyššího kněze Annáše a Kaifáše, se na poušti stalo Boží slovo k Janovi, synu Zachariášovu. [Ten] šel do celého kraje kolem Jordánu a kázal křest pokání na odpuštění hříchů, jak je napsáno v knize slov proroka Izaiáše, který řekl: “Hlas volajícího na poušti: Připravte Pánovu cestu! Napřimujte jeho stezky! Každé údolí bude vyplněno a každá hora a pahorek budou sníženy; křivé věci budou přímé a hrbolaté cesty hladké. A veškeré tělo spatří spasení Boží.” Proto říkal zástupům, které k němu vycházely, aby je křtil: “Plemeno zmijí! Kdo vám ukázal, jak utéci před přicházejícím hněvem? Neste tedy ovoce odpovídající vašemu pokání a nezačínejte si říkat: ‘Abrahama máme za otce.’ Říkám vám totiž, že Bůh je schopen Abrahamovi vzbudit syny z tohoto kamení. Sekera je již přiložena ke kořeni stromů, a tak každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a vhozen do ohně.” 10 Zástupy se ho ptaly: “Co tedy máme dělat?” 11 Odpověděl jim: “Kdo má dvě košile, ať dá tomu, kdo nemá [nic], a ten, kdo má jídlo, ať udělá totéž.” 12 Přišli pak také celníci, aby byli pokřtěni a řekli mu: “Mistře, co máme dělat?” 13 A on jim řekl: “Nevybírejte nic víc než to, co je vám nařízeno.” 14 Ptali se ho také vojáci. Říkali: “A co máme dělat my?” Řekl jim tedy: “Nikoho nevydírejte ani nepodvádějte a buďte spokojeni se svým žoldem.” 15 A zatímco lid očekával a všichni si v srdci o Janovi mysleli, [že] by snad on mohl být Kristus, 16 Jan všem odpověděl: “Jistě, já vás křtím vodou, ale přichází ten, [který je] silnější než já. Jemu nejsem hoden [ani] rozvázat řemínek jeho obuvi. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. 17 Jeho věječka [je již] v jeho ruce a on vyčistí svůj mlat. Pšenici shromáždí do své obilnice, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm.” 18 A tak i mnoha jinými [slovy] napomínal lid a kázal evangelium. 19 Ale tetrarcha Herodes, když byl od něho kárán ohledně Herodiady, manželky svého bratra Filipa, a ohledně všech zlých věcí, které Herodes udělal, 20 přidal ke všemu také to, že vsadil Jana do vězení. 21 A když se křtil všechen lid, stalo se, že byl pokřtěn i Ježíš; a když se modlil, otevřelo se nebe 22 a Duch Svatý na něj sestoupil v tělesné podobě jako holubice a z nebe zazněl hlas, který řekl: “Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě jsem nalezl zalíbení.” 23 Ježíš sám začínal asi ve třiceti letech a byl, jak se domnívali, syn Josefův, který byl [syn] Heliho, 24 který byl Matata, který byl Léviho, který byl Melchiho, který byl Jannaje, který byl Josefa, 25 který byl Matatiáše, který byl Amose, který byl Nahuma, který byl Esliho, který byl Naggaje, 26 který byl Mahata, který byl Matatiáše, který byl Semeje, který byl Josefa, který byl Judy, 27 který byl Johanana, který byl Resy, který byl Zorobábela, který byl Salatiela, který byl Neriho, 28 který byl Melchiho, který byl Addiho, který byl Kosama, který byl Elmódama, který byl Era, 29 který byl Joseho, který byl Eliezera, který byl Jórima, který byl Matata, který byl Léviho, 30 který byl Šimeóna, který byl Judy, který byl Josefa, který byl Jónama, který byl Eliakima, 31 který byl Meleje, který byl Ménama, který byl Mataty, který byl Nátana, který byl Davida, 32 který byl Isaje, který byl Obéda, který byl Boáze, který byl Salmona, který byl Názona, 33 který byl Amínadaba, který byl Arama, který byl Ezroma, který byl Fáresa, který byl Judy, který byl Jákoba, 34 který byl Izáka, který byl Abrahama, který byl Táreho, který byl Náchora, 35 který byl Sárucha, který byl Ragaua, který byl Fáleka, který byl Hebera, který byl Sály, 36 který byl Kainana, který byl Arfaxada, který byl Sema, který byl Noéma, který byl Lámecha, 37 který byl Matuzaléma, který byl Enocha, který byl Járeda, který byl Mahalalela, který byl Kainana, 38 který byl Enose, který byl Seta, který byl Adama, který byl Boží.