4
Ježíš se pak vrátil od Jordánu plný Ducha Svatého a byl Duchem puzen na poušť. Čtyřicet dní byl pokoušen ďáblem a v těch dnech nic nejedl, ale poté, co [ty dny] skončily, vyhladověl. Tehdy mu ďábel řekl: “Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kameni, ať se stane chlebem.” A Ježíš mu odpověděl: “Je napsáno: ‘Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým Božím slovem.’ ” Potom ho ďábel vyvedl na vysokou horu a ukázal mu v jednom okamžiku všechna království světa. Ďábel mu řekl: “Dám ti všechnu tuto moc a slávu těchto [království], neboť byla předána mně a já ji dávám, komu chci. Pokloníš-li se tedy přede mnou, bude všechno tvoje.” Ježíš mu však odpověděl: “Odejdi ode mě, Satane! Vždyť je napsáno: ‘Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému budeš sloužit.’ ” Tehdy ho přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: “Jsi-li Boží Syn, vrhni se odsud dolů. 10 Vždyť je napsáno: ‘Svým andělům přikáže o tobě, aby tě ochránili, 11 a ponesou tě na rukou, abys snad nenarazil nohou na kámen.’ ” 12 Ježíš mu odpověděl: “Je řečeno: ‘Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.’ ” 13 A když ďábel vykonal všechno pokušení, odešel od něho až do [určeného] času. 14 Ježíš se pak vrátil v moci Ducha do Galileje a zpráva o něm se roznesla po celém okolí. 15 A on učil v jejich synagogách a byl všemi chválen. 16 A [tak] přišel do Nazaretu, kde byl vychován, a podle svého zvyku vstoupil v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl. 17 Byla mu tedy podána kniha proroka Izaiáše, a když knihu otevřel, nalezl místo, kde bylo napsáno: 18 “Duch Pánův [je] nade mnou, protože mne pomazal kázat evangelium chudým. Poslal mne uzdravit [lidi] zdrcené v srdci, kázat propuštění zajatým a prohlédnutí slepým, propustit zdeptané na svobodu 19 a kázat Pánovo milostivé léto.” 20 Potom knihu zavřel, vrátil ji služebníku a posadil se. Oči všech v synagoze byly upřeny na něj. 21 Tehdy k nim začal mluvit: “Dnes se toto Písmo naplnilo ve vašich uších.” 22 Všichni mu tedy přisvědčovali a divili se slovům milosti vycházejícím z jeho úst a říkali: “Není to snad Josefův syn?” 23 Tehdy jim řekl: “Jistě mi řeknete toto podobenství: ‘Lékaři, uzdrav se sám! To, co jsme slyšeli, že se stalo v Kafarnaum, udělej i zde, ve své vlasti.’ ” 24 Potom řekl: “Amen, říkám vám, že žádný prorok není ve své vlasti vítaný. 25 A řeknu vám po pravdě, že za Eliášových dnů, když bylo nebe zavřené po tři roky a šest měsíců a když byl veliký hlad po celé zemi, bylo mnoho vdov v Izraeli, 26 avšak Eliáš nebyl poslán k žádné z nich - jenom k jedné vdově do sidonské Sarepty. 27 A za proroka Elizea bylo mnoho malomocných v Izraeli, avšak žádný z nich nebyl očištěn - jen syrský Náman.” 28 A když to slyšeli, byli všichni v synagoze naplněni hněvem. 29 Povstali, vyhnali ho ven z města a dovedli ho až na okraj hory, na níž bylo jejich město postaveno, aby ho shodili dolů. 30 On ale prošel jejich středem a šel dál. 31 Tehdy sestoupil do galilejského města Kafarnaum a v sobotu je učil. 32 A [tam] žasli nad jeho učením, protože jeho slovo mělo moc. 33 V té synagoze byl člověk, který měl ducha nečistého démona, a [ten] hlasitě vykřikl: 34 “Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Znám tě, kdo jsi - ten Svatý Boží!” 35 Ježíš mu pohrozil a řekl: “Zmlkni a vyjdi z něj!” A ten démon ho vrhl doprostřed, vyšel z něho a vůbec mu neublížil. 36 Na všechny tedy přišel úžas a začali spolu rozmlouvat. Říkali: “Co [je] to za slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a [oni] vycházejí?” 37 A zpráva o něm se šířila po každém místě v okolí. 38 Potom vstal, [odešel] ze synagogy a vešel do Šimonova domu. Šimonova tchyně byla sužována vysokou horečkou, a [tak] ho za ni poprosili. 39 Postavil se tedy nad ni, pohrozil té horečce a [ta] ji opustila. A ona ihned vstala a začala je obsluhovat. 40 Při západu slunce pak všichni, kteří měli nemocné různými neduhy, je k němu přiváděli a on na každého z nich vkládal ruce a uzdravoval je. 41 Z mnohých také vycházeli démoni, kteří křičeli a říkali: “Ty jsi Kristus, ten Boží Syn!” On jim však hrozil a nedovoloval jim mluvit, neboť věděli, že on je Kristus. 42 Když pak nastal den, Ježíš se odtud vydal na pusté místo. Zástupy ho hledaly, a [když] přišly k němu, zadržovaly ho, aby od nich neodcházel. 43 Ale on jim řekl: “Musím ohlašovat Boží království také jiným městům; neboť k tomu jsem poslán.” 44 Kázal tedy v galilejských synagogách.