12
A když se mezitím sešly desetitisíce lidí, takže šlapali jedni po druhých, začal [Ježíš] říkat svým učedníkům: “Především se varujte kvasu farizeů, což je pokrytectví. Není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani [nic] tajného, co nebude poznáno. To, co jste říkali ve tmě, tedy bude slyšet na světle, a co jste ve [svých] pokojích šeptali do ucha, se bude kázat ze střech.” “Ale vám, svým přátelům, říkám: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo a potom nemají, co by udělali víc. Ukážu vám však, koho se máte bát: Bojte se Toho, který když zabije, má moc uvrhnout do pekla. Ano, říkám vám, Toho se bojte. Neprodává se snad pět vrabců za dva haléře? A jediný z nich není před Bohem zapomenut. Vám jsou však spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců.” “Říkám vám tedy: Kdokoli mne vyzná před lidmi, toho i Syn člověka vyzná před Božími anděly. Kdo mne ale před lidmi zapře, bude zapřen před Božími anděly. 10 A každému, kdo řekne slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno, ale tomu, kdo by se rouhal Duchu Svatému, odpuštěno nebude. 11 Když vás pak povedou do shromáždění a před vrchnosti a vlády, nestarejte se, co a jak máte odpovídat a co říkat, 12 protože Duch Svatý vás v tu chvíli naučí, co máte říci.” 13 Někdo ze zástupu mu řekl: “Mistře, řekni mému bratru, ať se se mnou rozdělí o dědictví!” 14 On mu však řekl: “Člověče, kdo mě nad vámi ustanovil soudcem nebo děličem?” 15 Řekl jim tedy: “Dejte pozor a varujte se lakomství; neboť život člověka nespočívá v hojnosti jeho majetku.” 16 Tehdy jim řekl podobenství: “Pole jednoho bohatého člověka přineslo hojnou úrodu. 17 Přemýšlel tedy a říkal si: ‘Co budu dělat? Vždyť nemám, kam bych shromáždil svou úrodu!’ 18 Potom řekl: ‘Udělám toto: Zbořím své stodoly a postavím větší a tam shromáždím všechnu svou úrodu i své zboží. 19 A své duši řeknu: Duše, máš mnoho zboží uloženého na mnoho let. Odpočívej, jez, pij, vesel se!’ 20 Ale Bůh mu řekl: ‘Blázne, tuto noc od tebe vyžádají tvou duši a čí bude to, co jsi připravil?’ 21 Tak [je to s každým], kdo si hromadí poklady a není bohatý v Bohu.” 22 Tehdy řekl svým učedníkům: “Proto vám říkám, nemějte starost o svůj život, co byste jedli, ani o tělo, co byste si oblékali. 23 Život je víc než pokrm a tělo [víc] než oděv. 24 Pohleďte na havrany, že nesejí ani nesklízejí a nemají spíže ani stodoly, ale Bůh je živí. Čím větší cenu máte vy než ptáci! 25 Kdo z vás může [pečlivým] staráním přidat ke své výšce jediný loket? 26 Když tedy nezmůžete ani [to] nejmenší, proč se staráte o to ostatní? 27 Pohleďte na lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. 28 Jestliže tedy Bůh takto obléká trávu, která je dnes na louce a zítra bude hozena do pece, čím spíše vás, vy malověrní?! 29 Nehledejte tedy, co byste jedli nebo co byste pili, ani se [tím] nezneklidňujte. 30 Všechny tyto věci totiž vyhledávají národy tohoto světa, ale váš Otec ví, že je potřebujete. 31 Hledejte raději Boží království a všechny tyto věci vám budou přidány. 32 Neboj se, maličké stádo, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. 33 Prodávejte svůj majetek a dávejte milosrdné dary. Udělejte si měšce, které nestárnou, nehynoucí poklad v nebi, kam zloděj nepřichází a [kde] mol neničí. 34 Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.” 35 “Vaše bedra ať jsou přepásaná a [vaše] lampy ať hoří. 36 A vy buďte jako lidé očekávající svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu otevřeli hned, jakmile přijde a zatluče. 37 Blaze těm služebníkům, které pán při [svém] příchodu zastihne bdící. Amen, říkám vám, že se přepáše, posadí je [za stůl,] přistoupí a bude jim sloužit. 38 A přijde-li během druhé nebo třetí hlídky a zastihne [je] tak, blaze těm služebníkům. 39 Vězte však, že kdyby hospodář věděl, ve kterou hodinu má přijít zloděj, bděl by a nedovolil by [mu] prokopat se do jeho domu. 40 Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, o které netušíte.” 41 Tehdy mu Petr řekl: “Pane, říkáš to podobenství [jenom] nám, nebo také všem?” 42 A Pán řekl: “Kdo je tedy ten věrný a moudrý správce, kterého pán ustanoví nad svým služebnictvem, aby [jim] v patřičný čas dával vyměřený pokrm? 43 Blaze tomu služebníku, kterého jeho pán při příchodu zastihne, že tak jedná. 44 V pravdě vám říkám, že ho ustanoví nad vším svým majetkem. 45 Kdyby si však ten služebník v srdci řekl: ‘Můj pán mešká [se svým] příchodem’ a začal by bít služebníky a služebné a jíst, pít a opíjet se, 46 [tehdy] přijde pán toho služebníka v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná, a oddělí ho a určí mu díl s nevěrnými. 47 A ten služebník, který znal vůli svého pána, ale nepřipravil [se] a nejednal podle jeho vůle, bude hodně bit. 48 Ale ten, který [ji] neznal a udělal trestuhodné věci, bude bit méně. Vždyť komukoli je hodně dáno, od toho bude hodně vyžádáno; a komu svěřili hodně, od toho vyžádají více.” 49 “Přišel jsem na zem pustit oheň a co si přeji, [než] aby už hořel?! 50 Mám se ale křtít křtem a jak je mi úzko, dokud se nevykoná! 51 Myslíte si, že jsem přišel přinést na zem pokoj? Říkám vám, ne [pokoj], ale rozdělení. 52 Neboť od nynějška jich bude pět rozděleno v jednom domě: tři proti dvěma a dva proti třem. 53 Otec bude rozdělen proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchýně proti své snaše a snacha proti své tchýni.” 54 Zástupům také řekl: “Když spatříte oblak, jak vychází od západu, hned říkáte: ‘Přichází liják,’ a je [to] tak. 55 Když pak vane jižní vítr, říkáte: ‘Bude horko,’ a bývá. 56 Pokrytci! Umíte rozpoznat vzhled země i nebe; jak to, že tedy nepoznáváte tento čas?” 57 “A proč ani sami od sebe nerozsuzujete, co [je] spravedlivé? 58 Když tedy jdeš se svým odpůrcem k vrchnosti, snaž se s ním cestou vypořádat. Jinak tě potáhne k soudci a soudce tě vydá biřici a biřic tě vsadí do vězení. 59 Říkám ti: Rozhodně odtamtud nevyjdeš, dokud nevrátíš i ten poslední haléř.”