Matouš
1
Kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova: Abraham zplodil Izáka, Izák zplodil Jákoba, Jákob zplodil Judu a jeho bratry. Judas pak zplodil Fáresa a Záru z Támary a Fáres zplodil Ezroma. Ezrom zplodil Arama. Aram pak zplodil Amínadaba a Amínadab zplodil Názona. Názon zplodil Salmona. Salmon zplodil Boáze z Rachab a Boáz zplodil Obéda z Rút. Obéd pak zplodil Isaje. Isaj zplodil krále Davida a král David zplodil Šalomouna z manželky Uriášovy. Šalomoun zplodil Roboáma, Roboám zplodil Abiáše, Abiáš zplodil Azu, Aza zplodil Jozafata, Jozafat zplodil Jorama, Joram zplodil Oziáše. Oziáš pak zplodil Joatama a Joatam zplodil Achaza. Achaz zplodil Ezechiáše. 10 Ezechiáš pak zplodil Manasese a Manases zplodil Amona. Amon pak zplodil Joziáše. 11 Joziáš pak zplodil Jekoniáše a jeho bratry za babylónského zajetí. 12 Po zavlečení do Babylónu pak Jekoniáš zplodil Salatiela a Salatiel zplodil Zorobábela. 13 Zorobábel zplodil Abiuda a Abiud zplodil Eliakima, Eliakim pak zplodil Azora. 14 Azor potom zplodil Sádocha, Sádoch zplodil Achima a Achim zplodil Eliuda. 15 Eliud zplodil Eleazara, Eleazar zplodil Mátana, Mátan zplodil Jákoba. 16 Jákob pak zplodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš zvaný Kristus. 17 A tak [bylo] celkem čtrnáct pokolení od Abrahama až do Davida, čtrnáct pokolení od Davida až do babylónského zajetí a čtrnáct pokolení od babylónského zajetí až do Krista. 18 Narození Ježíše Krista se událo takto: Když byla jeho matka Marie zasnoubena Josefovi, ještě než se sešli, ukázalo se, že je těhotná z Ducha Svatého. 19 Ale její muž Josef byl spravedlivý a protože ji nechtěl vystavit potupě, rozhodl se propustit ji potají. 20 Když pak o těch věcech přemýšlel, hle, Pánův anděl se mu ukázal ve snu a řekl: “Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii za svou manželku, neboť to, co je v ní počato, je z Ducha Svatého. 21 Porodí pak syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů.” 22 Toto všechno se stalo, aby se naplnilo to, co Pán promluvil skrze proroka, který řekl: 23 “Hle, panna bude těhotná a porodí syna a dají mu jméno Emmanuel,” které se překládá: Bůh s námi. 24 Když se pak Josef probudil ze spánku, udělal, co mu přikázal Pánův anděl a přijal [Marii] za svou manželku. 25 Ale nepoznal ji až do té doby, než porodila svého prvorozeného syna; a dal mu jméno Ježíš.