Marek
1
Počátek evangelia Ježíše Krista, Božího Syna. Jak je napsáno v Prorocích: “Hle, já před tvou tváří posílám svého posla, který připraví tvou cestu před tebou.” “Hlas volajícího na poušti: Připravte Pánovu cestu! Napřimujte jeho stezky!” [Tak] přišel Jan, křtil na poušti a kázal křest pokání na odpuštění hříchů. Vycházela k němu celá judská země i všichni Jeruzalémští, a když vyznávali své hříchy, křtil je v řece Jordán. Jan byl oblečen velbloudí srstí a koženým pasem kolem boků a jedl kobylky a lesní med. Kázal a říkal: “Po mně přichází ten, který je silnější než já! [Já] nejsem hoden [ani] sehnout se a rozvázat řemínek jeho obuvi. Jistě, já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem Svatým.” V těch dnech se pak stalo, [že] přišel Ježíš z galilejského Nazaretu a byl od Jana pokřtěn v Jordánu. 10 A hned když vystupoval z vody, uviděl protržená nebesa a Ducha sestupujícího na něj jako holubice. 11 A z nebe zazněl hlas: “Ty jsi ten můj milovaný Syn, v němž jsem nalezl zalíbení.” 12 A hned ho Duch vypudil na poušť. 13 Byl na poušti čtyřicet dní a pokoušel ho Satan. Byl [tam] s divokou zvěří a sloužili mu andělé. 14 A když byl Jan uvězněn, Ježíš přišel do Galileje a kázal evangelium Božího království. 15 Říkal: “Čas se naplnil a Boží království se přiblížilo. Čiňte pokání a věřte evangeliu!” 16 A když procházel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a Ondřeje, jeho bratra, jak házejí síť do moře (protože [to] byli rybáři). 17 Ježíš jim řekl: “Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!” 18 A hned opustili své sítě a šli za ním. 19 Když pak kousek poodešel, uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě. 20 A hned je povolal. Oni pak nechali svého otce Zebedea na lodi s nádeníky a odešli za ním. 21 Potom přišli do Kafarnaum a [on] hned v sobotu vešel do synagogy a učil. 22 A [tam] žasli nad jeho učením, protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci. 23 V jejich synagoze byl právě člověk v [moci] nečistého ducha. Vykřikl: 24 “Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Znám tě, kdo jsi - ten Svatý Boží!” 25 Ježíš mu pohrozil a řekl: “Zmlkni a vyjdi z něj!” 26 A ten nečistý duch jím zalomcoval, hlasitě vykřikl a vyšel z něho. 27 A všichni byli tak ohromeni, že se [začali] ptát jeden druhého: “Co tohle je? Co [je] to za nové učení? Vždyť rozkazuje s mocí i těm nečistým duchům a poslouchají ho!” 28 A zpráva o něm se hned roznesla po celém galilejském kraji. 29 A hned když vyšli ze synagogy, přišli domů k Šimonovi a Ondřejovi [spolu] s Jakubem a Janem. 30 Šimonova tchyně [tam] ležela v horečce, a [tak] mu o ní hned pověděli. 31 Přistoupil tedy, vzal ji za ruku a zvedl ji. Horečka ji hned opustila a ona je začala obsluhovat. 32 Když potom nastal večer a zapadlo slunce, přinesli k němu všechny nemocné i ty, kteří byli posedlí démony. 33 Celé město se seběhlo ke dveřím 34 a on uzdravil množství [lidí] trápených různými neduhy a vyhnal množství démonů. A nedovoloval démonům mluvit, protože ho znali. 35 Ráno pak vstal dlouho před rozedněním a vyšel [ven]. Odešel na opuštěné místo a tam se modlil. 36 Ale Šimon a ti, kdo byli s ním, se za ním pustili. 37 A když ho našli, řekli mu: “Všichni tě hledají.” 38 A on jim řekl: “Pojďme dál, do okolních městeček, abych kázal i tam. Vždyť proto jsem přišel.” 39 Kázal tedy v jejich synagogách po celé Galileji a vymítal démony. 40 Tehdy k němu přišel malomocný. Padl před ním na kolena a prosil ho: “Kdybys [jen] chtěl, můžeš mě očistit!” 41 Ježíš pak naplněn soucitem vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: “Chci, buď očištěn!” 42 A jakmile to [Ježíš] řekl, hned od něj malomocenství odstoupilo a byl očištěn. 43 A hned ho poslal pryč s přísným varováním: 44 “Dej pozor, abys nikomu nic neříkal. Jdi ale, ukaž se knězi a obětuj za své očištění to, co přikázal Mojžíš, na svědectví pro ně.” 45 Ale on vyšel a začal hodně mluvit a rozhlašovat tu věc tak, že Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. A [lidé] k němu přicházeli odevšad.