15
A hned za svítání, když se velekněží poradili se staršími a se zákoníky i s celou veleradou, svázali Ježíše, odvedli ho a vydali Pilátovi. Pilát se ho zeptal: “Ty jsi ten židovský král?” Ale on mu odpověděl: “Ty [to] říkáš.” Potom ho velekněží začali obviňovat z mnoha věcí, ale on nic neodpovídal. Pilát se ho tedy znovu zeptal: “Nic neodpovídáš? Pohleď, z kolika věcí tě obviňují.” Ježíš ale stejně nic neodpověděl, takže se Pilát divil. Byl však zvyklý propouštět jim ve svátek jednoho vězně, za kterého prosili. Tehdy byl společně s [jinými] vzbouřenci, kteří při vzpouře spáchali vraždu, uvězněn jeden jménem Barabáš. Zástup se tedy dal do křiku a začal prosit [Piláta] o to, co jim dělal vždycky. Pilát jim ale odpověděl: “Chcete, abych vám propustil židovského krále?” 10 (Poznával totiž, že [mu] ho velekněží vydali ze závisti.) 11 Velekněží však vyburcovali zástup, [ať žádá,] aby jim raději propustil Barabáše. 12 Pilát jim tedy znovu odpověděl a řekl: “Co tedy chcete, abych udělal s tím, kterého nazýváte králem Židů?” 13 A oni znovu zakřičeli: “Ukřižuj ho!” 14 Pilát jim řekl: “A co udělal zlého?” Ale oni křičeli [ještě] víc: “Ukřižuj ho!” 15 A Pilát, který chtěl vyhovět davu, jim propustil Barabáše, ale Ježíše [nechal] zbičovat a vydal [ho] k ukřižování. 16 Tehdy ho vojáci odvedli dovnitř na nádvoří [paláce] zvaného Pretorium a svolali celou posádku. 17 Oblékli mu purpurový [plášť a] nasadili mu korunu upletenou z trní. 18 Pak ho začali zdravit: “Buď zdráv, židovský králi!” 19 Bili ho holí do hlavy, plivali na něj, klekali před ním a klaněli se mu. 20 Když se mu [dost] naposmívali, svlékli z něho ten plášť a oblékli mu jeho šaty. Potom ho vyvedli, aby ho ukřižovali. 21 A přinutili nějakého kolemjdoucího, Šimona Kyrénského (otce Alexandra a Rufa), který šel z pole, aby vzal jeho kříž. 22 Vedli ho na místo [zvané] Golgota, což v překladu znamená Místo lebky. 23 Dávali mu pít víno s myrhou, ale on [to] nepřijal. 24 A jak ho křižovali, dělili si jeho šaty a házeli o ně los, kdo si co vezme. 25 Když ho ukřižovali, byla třetí hodina [dne]. 26 A nad [ním] byl napsán nápis jeho viny: “ŽIDOVSKÝ KRÁL.” 27 Spolu s ním ukřižovali dva zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. 28 Tak se naplnilo Písmo, které říká: “Byl započten mezi zločince.” 29 Kolemjdoucí mu spílali, pokyvovali hlavami a říkali: “Aha! Ty, který boříš chrám a za tři dny ho stavíš, 30 zachraň sám sebe a sestup z kříže!” 31 Podobně se posmívali i velekněží se zákoníky a říkali jeden druhému: “Jiné spasil, [ale] sám se spasit nemůže! 32 Ať ten Kristus, ten král Izraele, teď sestoupí z kříže, abychom [to] uviděli a uvěřili.” A hanobili ho i ti, kdo byli ukřižováni s ním. 33 A když přišla šestá hodina, nastala po celé zemi tma až do deváté hodiny. 34 A o deváté hodině Ježíš hlasitě vykřikl: “Eloi, Eloi, lama sabachtani?” což v překladu znamená: “Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?” 35 A když to uslyšeli někteří z kolemstojících, říkali: “Podívejte, volá Eliáše!” 36 Jeden [z nich] tedy odběhl, naplnil houbu octem, dal [ji] na větev a dával mu napít se slovy: “Nechte ho; uvidíme, jestli přijde Eliáš, aby ho dal dolů!” 37 Ale Ježíš hlasitě vykřikl a vydechl [naposled]. 38 A chrámová opona se roztrhla na dva [kusy] odshora až dolů. 39 A když setník, který stál naproti němu, uviděl, jak vykřikl a [naposled] vydechl, řekl: “Ten člověk byl opravdu Boží Syn!” 40 Byly tam také ženy, které přihlížely zpovzdálí; mezi nimi i Marie Magdaléna a Marie, matka Jozese a Jakuba Menšího, a Salome. 41 Ty ho následovaly a sloužily mu, když byl [ještě] v Galileji, a [s nimi] mnoho jiných, které s ním přišly do Jeruzaléma. 42 A protože už nastal večer a byl [den] připravování (to jest den před sobotou), 43 přišel Josef z Arimatie, ctihodný člen rady, jenž sám také očekával Boží království, osmělil se a vešel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. 44 Pilát se ale podivil, že [Ježíš] už zemřel. Zavolal tedy setníka a zeptal se ho, je-li [to] dlouho, co zemřel. 45 A když se [to] od setníka dozvěděl, daroval tělo Josefovi. 46 Ten nakoupil plátno, a když ho sňal [z kříže], ovinul [ho] tím plátnem a pochoval ho do hrobu, který byl vytesán ve skále. Ke dveřím hrobu pak přivalil kámen. 47 Ale Marie Magdaléna a Marie Jozesova se dívaly, kam byl pochován.