16
Když pak skončila sobota, nakoupily Marie Magdaléna, Marie Jakubova a Salome vonné [masti], aby mohly jít pomazat Ježíše. Za svítání prvního [dne] týdne tedy přišly k hrobu, jakmile vyšlo slunce. Ale říkaly si: “Kdo nám odvalí kámen ode dveří hrobu?” (A když vzhlédly, spatřily, že kámen je odvalen.) Byl totiž velmi veliký. A když vešly do hrobu, uviděly napravo sedět mladíka oblečeného bílým rouchem a vylekaly se. On jim však řekl: “Nelekejte se. Hledáte ukřižovaného Ježíše z Nazaretu. Vstal, není tu. Pohleďte [na] místo, kam ho položili. Jděte ale a řekněte jeho učedníkům, i Petrovi, že jde před vámi do Galileje. Tam ho spatříte, jak vám řekl. A [tak] rychle vyšly [ven] a utekly od hrobu, neboť na ně přišel strach a úžas. A nikomu nic neřekly, protože se bály. A když Ježíš vstal [z mrtvých] ráno v neděli, ukázal se nejdříve Marii Magdaléně, [té], ze které vyhnal sedm démonů. 10 Ta šla a oznámila [to] těm, kdo bývali s ním a nyní truchlili a plakali. 11 A ti, když slyšeli, že žije a [že] ho viděla, neuvěřili. 12 Potom se jiným způsobem ukázal dvěma z nich na cestě, když šli na venkov. 13 A ti šli a oznámili [to] ostatním. Ani těm neuvěřili. 14 Nakonec se ukázal jedenácti, když [spolu] seděli, a vyčítal [jim] jejich nevěru a tvrdost srdce, protože nevěřili těm, kdo ho viděli vzkříšeného. 15 Potom jim řekl: “Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. 16 Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. 17 Ty, kdo uvěří, pak budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, 18 budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a bude jim dobře.” 19 Když k nim tedy Pán domluvil, byl vzat vzhůru do nebe a posadil se po Boží pravici. 20 A oni vyšli a kázali všude a Pán [jim] pomáhal a potvrzoval slovo znameními, která [je] doprovázela. Amen.