Filemonovi
1
Pavel, vězeň Ježíše Krista, a bratr Timoteus našemu milovanému [příteli] a spolupracovníku Filemonovi, milované Apfii, našemu spolubojovníku Archippovi i církvi, která je ve tvém domě: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a [od] Pána Ježíše Krista. Děkuji svému Bohu, když se o tobě neustále zmiňuji ve svých modlitbách (neboť se doslýchám o tvé lásce a věrnosti, kterou máš k Pánu Ježíši i ke všem svatým), aby se sdílení tvé víry stalo mocným skrze poznání všeho dobrého, co je ve vás díky Kristu Ježíši. Máme totiž velikou radost a potěšení ze tvé lásky, neboť srdce svatých byla skrze tebe občerstvena, bratře. Proto, ačkoli mám velikou smělost přikázat ti, co se patří, kvůli lásce [však] raději prosím, neboť jsem [už] takový, totiž starý Pavel a nyní i vězeň Ježíše Krista. 10 Prosím tě [tedy] ohledně svého syna, jehož jsem zplodil ve svém vězení, Onezima, 11 který ti byl kdysi neužitečný, ale nyní je tobě i mně velmi užitečný. Toho ti posílám zpět. 12 Přijmi ho tedy jako mé [vlastní] srdce. 13 Zamýšlel jsem si ho ponechat u sebe, aby mi ve vězení pro evangelium sloužil místo tebe, 14 ale nechtěl jsem nic udělat bez tvého vědomí, aby tvůj dobrý [skutek] nebyl jako z povinnosti, ale [aby byl] dobrovolný. 15 Snad byl totiž na chvíli vzdálen proto, abys ho mohl dostat navždy - 16 ne již jako otroka, ale více než otroka, [totiž jako] milovaného bratra, zvláště pro mne, a čím spíše pro tebe, jak podle těla, tak v Pánu. 17 Máš-li mě tedy za společníka, přijmi ho jako mě. 18 Jestliže ti pak způsobil nějakou škodu nebo [něco] dluží, přičti to mně. 19 [Toto] píši já Pavel svou vlastní rukou: Já [to] zaplatím - ať ti [však] nemusím říci, že mi dlužíš i sám sebe! 20 Nuže, bratře, ať z tebe mám v Pánu užitek [i] já; občerstvi mé srdce v Pánu! 21 Píši ti v jistotě o tvé poslušnosti a vím, že uděláš ještě více, než co říkám. 22 Zároveň mi však také připrav ubytování, neboť doufám, že vám budu díky vašim modlitbám darován. 23 Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši, 24 a moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš. 25 Milost našeho Pána Ježíše Krista s vaším duchem. Amen.