Zjevení Janovo
1
Zjevení Ježíše Krista, které mu dal Bůh, aby ukázal svým služebníkům, co se musí brzy stát. A [on je] skrze svého anděla poslal a ukázal svému služebníku Janovi, který dosvědčil Boží slovo a svědectví Ježíše Krista a všechno, co viděl. Blaze tomu, kdo čte, i těm, kteří slyší slova tohoto proroctví a zachovávají to, co [je] v něm napsáno; neboť čas [je] blízko. Jan sedmi sborům, které [jsou] v Asii: Milost vám a pokoj od Toho, který je a který byl a který přichází, a od sedmi duchů, kteří jsou před jeho trůnem, a od Ježíše Krista, jenž [je] věrný svědek, ten Prvorozený z mrtvých a vládce králů země. Tomu, který si nás zamiloval a omyl nás od našich hříchů svou krví a učinil nás králi a kněžími svému Bohu a Otci - jemu [buď] sláva a moc na věky věků. Amen. Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou nad ním kvílet všechny národy země; jistě, amen. “Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec,” praví Pán, který je a který byl a který přichází, ten Všemohoucí. Já Jan, váš bratr i spoluúčastník v soužení, v království a [v] trpělivosti Ježíše Krista, jsem byl pro Boží slovo a pro svědectví Ježíše Krista na ostrově zvaném Patmos. 10 A v den Páně jsem byl ve [vytržení] Ducha a uslyšel jsem za sebou mocný hlas, jako [zvuk] polnice, 11 jak říká: “Já jsem Alfa i Omega, Ten první i poslední. Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi sborům, které [jsou] v Asii: do Efezu, do Smyrny, do Pergamonu, do Thyatir, do Sard, do Filadelfie a do Laodikeje.” 12 Obrátil jsem se tedy, abych viděl ten hlas, který se mnou mluvil; a když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů 13 a uprostřed těch sedmi svícnů jakoby Syna člověka, oděného dlouhým rouchem a přepásaného na prsou zlatým pásem. 14 Jeho hlava a vlasy [byly] bílé jako bílá vlna, jako sníh a jeho oči jako plamen ohně. 15 Jeho nohy [byly] podobné bronzu rozžhavenému v peci a jeho hlas jako zvuk mnohých vod. 16 V pravé ruce měl sedm hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvojsečný meč; jeho tvář [byla] jako slunce, [když] září ve své síle. 17 Když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. Ale [on] na mě položil svou pravou ruku a řekl mi: “Neboj se. Já jsem Ten první i poslední, 18 ten Živý. Byl jsem mrtvý, a hle, jsem živý na věky věků. Amen. A mám klíče pekla i smrti. 19 Zapiš věci, které jsi viděl, a ty, které jsou i které se mají dít potom. 20 [Toto je] tajemství těch sedmi hvězd, které jsi viděl v mé pravici, a těch sedmi zlatých svícnů: těch sedm hvězd jsou andělé sedmi sborů a sedm svícnů, které jsi viděl, je sedm sborů.”