2
Proto nemáš výmluvu, ó každý člověče, který soudíš, neboť v čem soudíš jiného, [v tom] odsuzuješ sám sebe, poněvadž [ty,] který soudíš, děláš totéž. Víme přece, že Boží soud proti těm, kteří dělají takové věci, je podle pravdy. Domníváš se tedy, ó člověče, který soudíš ty, kteří provozují takové věci, a [přitom] děláš totéž, že ty unikneš Božímu soudu? Anebo pohrdáš bohatstvím jeho laskavosti, shovívavosti a trpělivosti? Nevíš, že Boží dobrota tě vede k pokání? Ale [ty] podle své tvrdosti a nekajícího srdce sám sobě shromažďuješ hněv ke dni hněvu a zjevení spravedlivého Božího soudu. On “odplatí každému podle jeho skutků”: těm, kteří vytrvalostí v konání dobra hledají slávu, čest a nesmrtelnost, věčným životem; těm však, kteří jsou svárliví a neposlušní pravdě, ale poslouchají nepravost, [odplatí] zuřivostí a hněvem, soužením a úzkostí, duši každého člověka, který koná zlo, předně Židu, ale i Řeku. 10 Avšak sláva, čest a pokoj každému, kdo koná dobro, předně Židu, ale i Řeku. 11 Neboť Bůh nestraní nikomu. 12 Všichni, kteří hřešili bez Zákona, bez Zákona také zahynou; a všichni, kteří hřešili pod Zákonem, budou Zákonem souzeni. 13 (Neboť před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo Zákon slyší, ale ospravedlněni budou ti, kdo Zákon plní. 14 Když totiž pohané, kteří nemají Zákon, dělají z přirozenosti to, co Zákon [přikazuje], takoví, ač nemají Zákon, jsou Zákonem sami sobě. 15 Takoví prokazují dílo Zákona zapsaného v jejich srdcích, [což] dosvědčuje i jejich svědomí a myšlenky, které se navzájem obviňují anebo obhajují.) 16 [To se stane] v den, kdy Bůh bude soudit lidská tajemství podle mého evangelia skrze Ježíše Krista. 17 Hle, ty si říkáš Žid, spoléháš na Zákon a chlubíš se Bohem. 18 Znáš [jeho] vůli a rozeznáváš, co je správné, neboť jsi vyučován ze Zákona. 19 Jsi přesvědčen, [že] jsi vůdcem slepých a světlem těch, kteří jsou ve tmě, 20 vychovatelem nemoudrých, učitelem nemluvňat, [někým,] kdo má obraz poznání a pravdy v Zákoně. 21 [Proč] tedy ty, který učíš jiného, neučíš sám sebe? Ty, který vyhlašuješ, [že] se nemá krást, kradeš? 22 Ty, který říkáš: “Necizolož!” cizoložíš? Ty, který se štítíš model, se dopouštíš svatokrádeže? 23 [Ty], který se chlubíš Zákonem, zneuctíváš Boha přestupováním Zákona? 24 Neboť “Boží jméno je mezi pohany tupeno kvůli vám”, jak je napsáno. 25 Obřízka totiž skutečně prospívá, dodržuješ-li Zákon; pokud jsi však přestupníkem Zákona, tvá obřízka se stala neobřízkou. 26 Jestliže tedy neobřezaný [člověk] zachovává ustanovení Zákona, nebude se jeho neobřízka počítat za obřízku? 27 A nebude ten, který [je] podle těla neobřezán, [ale] plní Zákon, soudit tebe, který [i] s literou a obřízkou Zákon přestupuješ? 28 Židem totiž není ten, kdo [je jím] zjevně a obřízka není to, co [je] zjevné na těle; 29 ale Židem [je] ten, kdo [je jím] v nitru a [má] srdce obřezané Duchem, ne literou, jehož chvála není od lidí, ale od Boha.