6
Co tedy řekneme? Máme zůstat v hříchu, aby se rozhojnila milost? V žádném případě! Jak bychom mohli ještě žít v hříchu [my,] kdo jsme mu zemřeli? Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni do Krista Ježíše, jsme pokřtěni do jeho smrti? Jsme s ním tedy skrze křest pohřbeni do smrti, abychom tak jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, i my mohli začít chodit v novosti života. Jestliže jsme s ním tedy srostlí zpodobením jeho smrti, budeme jistě [takoví] i ohledně vzkříšení. Víme [přece], že náš starý člověk byl ukřižován s [ním], aby bylo odstraněno tělo hříchu, abychom již dále nesloužili hříchu. Neboť kdo zemřel, je ospravedlněn od hříchu. Jestliže jsme tedy s Kristem zemřeli, věříme, že s ním také budeme žít. Víme [přece,] že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá, smrt nad ním už nepanuje. 10 Neboť že zemřel, zemřel hříchu jednou provždy, [ale] že žije, žije Bohu. 11 Tak se i vy považujte za vskutku mrtvé hříchu, ale za živé Bohu v Kristu Ježíši, našem Pánu. 12 Ať tedy ve vašich smrtelných tělech nevládne hřích, tak abyste ho poslouchali v jeho žádostech. 13 Také nevydávejte své údy hříchu za nástroje nepravosti, ale vydejte se Bohu jako [ti], kdo ožili z mrtvých a své údy [vydejte] Bohu za nástroje spravedlnosti. 14 Neboť hřích nad vámi nebude panovat, protože nejste pod Zákonem, ale pod milostí. 15 Co tedy? Máme hřešit, když nejsme pod Zákonem, ale pod milostí? V žádném případě! 16 Nevíte snad, že [když] se někomu vydáváte za služebníky, abyste [ho] poslouchali, [pak] jste služebníky toho, koho posloucháte, ať už hříchu ke smrti, nebo poslušnosti ke spravedlnosti? 17 Ale díky Bohu, že ačkoli jste byli služebníci hříchu, uposlechli jste ze srdce [ten] způsob učení, do kterého jste byli uvedeni. 18 Když jste tedy byli osvobozeni od hříchu, byli jste podrobeni do služby spravedlnosti. 19 Pro slabost vašeho těla [to] říkám po lidsku: Jako jste vydali své údy za služebníky nečistoty a nepravosti k [páchání] nepravosti, tak tedy nyní vydejte své údy za služebníky spravedlnosti k posvěcení. 20 Když jste totiž byli služebníci hříchu, byli jste svobodní od spravedlnosti. 21 Jaký jste pak tehdy měli užitek z těch věcí, za které se nyní stydíte? Vždyť jejich výsledkem [je] smrt! 22 Nyní však, když jste osvobozeni od hříchu a podrobeni do služby Bohu, máte svůj užitek [vedoucí] k posvěcení a výsledkem je věčný život. 23 Neboť odplatou za hřích [je] smrt, ale Božím darem [je] věčný život v našem Pánu, Ježíši Kristu.