10
Bratři, touha mého srdce a modlitba k Bohu za Izrael je, aby byli spaseni. Neboť jim vydávám svědectví, že mají horlivost pro Boha, ale ne podle [pravého] poznání. Nepoddali se totiž Boží spravedlnosti, protože Boží spravedlnost neznají a snaží se ustanovit svou vlastní spravedlnost. Vždyť cílem Zákona [je] Kristus, k ospravedlnění každého věřícího. Neboť Mojžíš píše o spravedlnosti, která [je] ze Zákona, [toto]: “Člověk, který dělá tyto věci, bude jimi živ.” Spravedlnost z víry však mluví takto: “Neříkej ve svém srdci: ‘Kdo vystoupí do nebe?’ (to jest přivést Krista dolů), anebo: ‘Kdo sestoupí do propasti?’ (to jest vyvést Krista z mrtvých).” Co tedy říká? “Blízko tebe je slovo; ve tvých ústech a ve tvém srdci.” (To jest to slovo víry, které kážeme): Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. 10 Srdcem se totiž věří ke spravedlnosti a ústy se vyznává ke spasení. 11 Vždyť Písmo říká: “Nikdo, kdo v něj věří, nebude zahanben.” 12 Není totiž rozdílu mezi Židem a Řekem, neboť tentýž Pán všech [je] bohatý ke všem, kdo ho vzývají. 13 Neboť “každý, kdo by vzýval jméno Pána, bude spasen.” 14 Jak ale budou vzývat [Toho,] v něhož neuvěřili? A jak uvěří [v Toho,] o němž neslyšeli? A jak uslyší bez kazatele? 15 A jak budou kázat, jestliže nebyli posláni? Jak je napsáno: “Jak krásné jsou nohy zvěstujících pokoj, těch, kteří zvěstují dobré věci.” 16 Ale ne všichni uposlechli evangelium. Vždyť Izaiáš říká: “Pane, kdo uvěřil našemu kázání?” 17 Víra [je] tedy ze slyšení a slyšení skrze slovo Boží. 18 Říkám však: Cožpak neslyšeli? Vždyť přece: “Jejich hlas se roznesl po celé zemi a jejich slova do konců světa.” 19 Pravím však: Cožpak Izrael nepoznal? [Vždyť] první Mojžíš říká: “Vzbudím ve vás žárlivost kvůli [těm, kdo] nejsou národ; kvůli nemoudrému národu vás popudím k hněvu.” 20 Izaiáš pak směle říká: “Dal jsem se najít těm, kteří mě nehledali; nechal jsem se poznat těm, kteří se po mně neptali.” 21 Ale o Izraeli říká: “Celý den jsem rozprostíral ruce k lidu neposlušnému a odmlouvavému.”