13
Každá duše ať je poddána nadřízeným vládám. Vždyť není vlády, kromě od Boha; a vlády, které jsou, jsou ustanoveny Bohem. Proto kdo se staví proti vládě, postavil se proti Božímu ustanovení; a ti, kteří se postavili proti [němu], přivedou na sebe odsouzení. Vládcové přece nejsou postrachem dobrého jednání, ale zlého. Chceš se tedy nebát vlády? Čiň, co [je] dobré, a budeš mít od ní chválu. Vždyť je Božím služebníkem pro tvé dobro. Jestliže však jednáš zle, boj se, neboť ne nadarmo nosí meč. Je přece Božím služebníkem, mstitelem k [vykonání] hněvu nad tím, kdo páchá zlo. Proto musíme být poddáni, nejen kvůli hněvu, ale také kvůli svědomí. Vždyť proto také platíte daň, že jsou [to] Boží služebníci a právě tomu se pilně věnují. Dávejte tedy každému, co jste povinni: komu daň, [tomu] daň, komu clo, [tomu] clo, komu bázeň, [tomu] bázeň, komu čest, [tomu] čest. Nikomu nedlužte nic, než abyste se navzájem milovali; neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil Zákon. Vždyť to “Nezcizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš falešné svědectví, nebudeš žádostivý” a je-li [ještě] nějaké jiné přikázání, je shrnuto v tomto slově: “Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.” 10 Láska nepůsobí bližnímu [nic] zlého; plností Zákona [je] tedy láska. 11 Kromě toho znejte dobu, že už [je] čas probudit se ze spánku. Vždyť teď [je] naše spasení blíže, nežli když jsme uvěřili. 12 Noc pokročila a přiblížil se den. Odložme tedy skutky tmy a oblečme zbroj světla. 13 Choďme počestně jako ve dne, ne v hodování a opilství, ne ve smilstvech a nestydatostech, ne ve svárlivosti a závisti, 14 ale oblečte se [do] Pána Ježíše Krista a nepečujte o tělo podle [jeho] žádostí.