15
My silní jsme tedy povinni snášet slabosti těch, kdo silní nejsou, a ne se snažit líbit sami sobě. Každý z nás ať se snaží líbit bližnímu k [jeho] dobrému, pro vybudování. Vždyť ani Kristus se nesnažil líbit sám sobě, ale jak je napsáno: “Hanění těch, kdo hanobili tebe, padla na mě.” Neboť vše, co bylo předem napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom skrze trpělivost a [skrze] potěšení Písem měli naději. Ať vám tedy Bůh trpělivosti a potěšení dá být mezi sebou jednomyslnými podle Krista Ježíše, abyste jednomyslně jedněmi ústy oslavovali Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Proto se navzájem přijímejte, jako i Kristus přijal nás do Boží slávy. Říkám totiž, že Ježíš Kristus se pro Boží pravdu stal služebníkem obřízky, aby potvrdil zaslíbení [daná] otcům a aby pohané slavili Boha za [jeho] milosrdenství, jak je napsáno: “Proto tě budu chválit mezi národy a tvému jménu budu zpívat žalmy. 10 A znovu říká: “Veselte se, pohané, s jeho lidem!” 11 A znovu: “Chvalte Pána, všechny národy, a velebte ho, všichni lidé!” 12 A znovu Izaiáš říká: “Bude kořen Isajův a pohané budou spoléhat na Toho, který povstane, aby vládl národům.” 13 Ať vás tedy Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, abyste se rozhojňovali v naději skrze moc Ducha Svatého. 14 Také já sám jsem o vás přesvědčen, bratři moji, že i vy jste plni dobroty, naplněni veškerým poznáním a schopni se i navzájem napomínat. 15 Psal jsem vám však, bratři, poněkud směleji, jako ten, kdo vás upomíná, skrze milost, kterou mi Bůh dal 16 k tomu, abych byl služebníkem Ježíše Krista mezi pohany. Konám kněžskou službu Božího evangelia, aby oběť pohanů, posvěcená Duchem Svatým, byla [Bohu] příjemná. 17 Ohledně Božích věcí tedy mám chloubu v Kristu Ježíši. 18 Neodvážil bych se totiž mluvit o něčem, co by skrze mě Kristus nevykonal k [přivedení] pohanů k poslušnosti slovem i skutkem, 19 v moci divů a zázraků, v moci Božího Ducha, takže jsem od Jeruzaléma a okolo až k Illyrii [všechno] naplnil Kristovým evangeliem. 20 A takto usiluji kázat evangelium [tam], kde Kristus ani nebyl jmenován, abych nestavěl na cizí základ, 21 ale jako je napsáno: “[Ti,] kterým nebylo o něm zvěstováno, uvidí; a [ti,] kteří neslyšeli, porozumí.” 22 A tím mi bylo mnohokrát zabráněno přijít k vám. 23 Nyní však, když již v těchto krajích nemám místo, a protože mám po mnoho let velikou touhu přijít k vám, 24 přijdu k vám, jakmile půjdu do Španěl. Doufám totiž, že vás uvidím, až tudy půjdu, a že mě tam vypravíte, až se s vámi napřed trochu potěším. 25 Nyní však jdu do Jeruzaléma posloužit svatým, 26 neboť Makedonským a Achájským se zalíbilo udělat nějakou sbírku pro chudé svaté, kteří jsou v Jeruzalémě. 27 Zalíbilo se jim to totiž a jsou jejich dlužníky. Vždyť jestliže pohané měli účast na jejich duchovních věcech, jsou jim také povinni posloužit tělesnými. 28 Když to tedy vykonám a zajistím jim toto ovoce, vydám se přes vás do Španěl. 29 A vím, že až k vám přijdu, přijdu v plnosti požehnání evangelia Kristova. 30 Prosím vás však, bratři, skrze Pána Ježíše Krista a skrze lásku Ducha, abyste za mě spolu se mnou bojovali ve [svých] modlitbách k Bohu, 31 abych byl vysvobozen od nepovolných [lidí] v Judsku a aby tato má služba Jeruzalému byla příjemná svatým, 32 abych k vám z Boží vůle přišel s radostí a odpočinul si mezi vámi. 33 Bůh pokoje [ať je] s vámi všemi. Amen.