16
Doporučuji vám Fébé, naši sestru, která je služebnicí církve v Kenchrejích, abyste ji přijali v Pánu, jak se sluší na svaté, a [abyste] stáli při ní, v jakékoli záležitosti by vás potřebovala, neboť i ona byla zastánkyní mnohých i mě samotného. Pozdravte Priscillu a Akvilu, mé spolupracovníky v Kristu Ježíši, kteří pro můj život nasadili vlastní hrdlo a kterým děkuji nejen já, ale také všechny církve z pohanů; [pozdravte] i církev v jejich domě. Pozdravte mého milovaného Epeneta, který je prvotinou Acháje v Kristu. Pozdravte Marii, která se pro nás mnoho napracovala. Pozdravte Andronika a Junia, mé příbuzné a spoluvězně, kteří jsou významní mezi apoštoly, kteří také byli v Kristu přede mnou. Pozdravte Amplia, mého milovaného v Pánu. Pozdravte Urbana, našeho spolupracovníka v Kristu, a Stachyna, mého milovaného. 10 Pozdravte Apella, osvědčeného v Kristu. Pozdravte [domácí] Aristobulovy. 11 Pozdravte Herodiona, mého příbuzného. Pozdravte [domácí] Narkisovy, kteří jsou v Pánu. 12 Pozdravte Tryfénu a Tryfósu, které pracují v Pánu. Pozdravte milovanou Persidu, která se v Pánu velmi napracovala. 13 Pozdravte Rufa, vyvoleného v Pánu, a jeho i moji matku. 14 Pozdravte Asynkrita, Flegonta, Herma, Patróba, Hermu i bratry, kteří jsou s nimi. 15 Pozdravte Filologa a Julii, Nerea a jeho sestru a Olympa i všechny svaté, kteří jsou s nimi. 16 Pozdravte se navzájem svatým polibkem. Pozdravují vás Kristovy církve. 17 Vyzývám vás však, bratři, abyste si dávali pozor na ty, kdo působí roztržky a pohoršení proti učení, které jste poznali, a vyvarujte se jich. 18 Neboť takoví neslouží našemu Pánu Ježíši Kristu, ale svému břichu a lahodnými řečmi a pochlebováním klamou srdce nevinných. 19 Vždyť vaše poslušnost dospěla ke všem! Raduji se tedy z vás, ale chci, abyste byli moudří v dobrém, avšak prostoduší ve zlém. 20 Bůh pokoje pak rozdrtí Satana pod vašima nohama brzy. Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi. Amen. 21 Pozdravuje vás Timoteus, můj spolupracovník, a Lukios, Jáson a Sozipater, moji příbuzní. 22 Pozdravuji vás v Pánu já, Tercius, který jsem tento dopis psal. 23 Pozdravuje vás Gaius, hostitel můj i celé církve. Pozdravuje vás Erastus, městský správce, a bratr Kvartus. 24 Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi všemi. Amen. 25 A Tomu, který je schopen vás posílit podle mého evangelia a kázání Ježíše Krista, podle zjevení tajemství, které bylo po věčné časy skryto, 26 ale nyní bylo zjeveno a podle nařízení věčného Boha bylo oznámeno skrze prorocká Písma všem národům k poslušnosti víry - 27 jedinému moudrému Bohu [buď] sláva skrze Ježíše Krista na věky. Amen.