^
اول تواریخ
از آدم تا ابراهيم
اسرائيل پسران
پسران داود
پادشاهان يهودا
بقيه سبط يهودا
پسران شمعون
پسران رؤبين
پسران جاد
پسران لاوي
سرايندگان در هيکل
پسران يساکار
پسران بنيامين
پسران نفتالي
پسران منسي
پسران افرايم
پسران اشير
نسب نامه شاؤل
ساکنان اورشليم
خودکشي شاؤل
داود، پادشاه اسرائيل
شجاعان داود
بازگرداندن تابوت عهد
خانه و خاندان داود
آوردن تابوت عهد به اورشليم
سرود داود
وعده خدا به داود
دعاي داود
فتوحات داود
جنگ با بني عمون
جنگ باربّه و فلسطينيان
شمارش مردان جنگي
تدارک براي خانه خدا
لاويان
فرقه هاي کهانت
بقيه لاويان
نوازندگان
فرقه هاي دربانان
خزانه داران و بقيه مقامات
رؤساي لشکر
رؤساي اسباط
ناظران پادشاه
طرح داود براي خانه خدا
هدايا براي خانه خدا
سلطنت سليمان