۳
پسران داود
۱ و پسران داود که براي او در حَبرُون زاييده شدند، اينانند: نخست زاده اش اَمنون از اَخينُوعِم يزرَعِيليه؛ و دومين دانيال از اَبِيجايلِ کَرمَلِيه؛ ۲ و سومين ابشالوم پسر مَعکَه دختر تَلماي پادشاه جَشور؛ و چهارمين اُدُونيا پسر حَجّيت. ۳ و پنجمين شَفَطيا از اَبيطال و ششمين يتَرعام از زن او عجلَه. ۴ اين شش براي او در حَبرون زاييده شدند که در آنجا هفت سال و شش ماه سلطنت نمود و در اورشليم سي سه سال سلطنت کرد. ۵ و اينها براي وي در اورشليم زاييده شدند: شِمعي و شوباب و ناتان و سُليمان. اين چهار از بَتشُوع دخترعَمّيئيل بودند. ۶ ويبِحار و اَليشامَع و اَليفالَط. ۷ و نُوجَه و نافَج و يافيع. ۸ و اَلِشَمَع و اَلياداع و اَلِيفَلَط که نه نفر باشند. ۹ همه اينها پسران داود بودند سواي پسران مُتعه ها. و خواهر ايشان تامار بود.
پادشاهان يهودا
۱۰ و پسرسُليمان، رَحَبعام و پسر او ابّيا و پسر او آسا و پسر اويهُوشافاط. ۱۱ و پسر او يورام و پسر او اَخَزيا و پسر او يوآش. ۱۲ و پسر او اَمَصيا و پسر او عَزَريا وپسر او يوتام. ۱۳ و پسر او آحاز و پسر او حِزقيا و پسر او مَنَّسي. ۱۴ و پسر او آمون و پسر او يوشيا. ۱۵ و پسران يوشيا نخست زاده اش يوحانان و دومين يهُوياقيم و سومين صِدقَيا و چهارمين شَلّوم. ۱۶ و پسران يهُوياقيم پسر او يکُنيا و پسر او صِدقَيا. ۱۷ و پسران يکُنيا اَشّير و پسر او شأَلِتيئيل. ۱۸ و مَلکيرام و فَدايا و شَنأَصَّر و يقَميا و هوشاماع و نَدَبيا. ۱۹ و پسران فَدايا زَرُبّابِل و شِمعي و پسران زَرُبّابِل مَشُلاّم وحَنَنيا و خواهرايشان شَلُوميت بود. ۲۰ و حَشُوبَه و اُوهَل و بَرَخِيا و حَسَديا و يوشَب حَسَد که پنج نفر باشند. ۲۱ و پسران حَنَنيا فَلَطيا و اِشعيا، بني رفايا و بني اَرنان و بني عُوبَديا و بني شَکُنيا. ۲۲ و شَکُنيا شَمَعيا و پسران شَمَعيا، حَطّوش و يبحآل و باريح و نَعَريا و شافاط که شش باشند. ۲۳ و پسران نَعَريا اَليوعيناي و حِزقيا و عَزريقام که سه باشند. ۲۴ و بني اَليوعيناي هُودايا و اَلياشيب و فَلايا و عَقُّوب و يوحانان و دَلاياع و عَناني که هفت باشند.