۶
پسران لاوي
۱ بني لاوي: جَرشون و قَهات و مَراري. ۲ بني قَهات: عَمرام و يصهار و حَبرون و عُزّيئيل. ۳ وبني عَمرام: هارون و موسي و مريم. و بني هارون: ناداب و اَبِيهُو و اَليعازار و ايتامار. ۴ و اَليعازار فينَحاس را آورد و فينَحاس ابيشوع را آورد. ۵ و ابيشوع بُقِّي را آورد و بُقِّي عُزّي را آورد. ۶ و عُزّي زَرَحيا را آورد و زَرَحيا مَرايوت را آورد. ۷ ومَرايوت اَمَريا را آورد و اَمَريا اخيطوب را آورد. ۸ و اخيطوب صادوق را آورد و صادوق اَخِيمَعص را آورد. ۹ واَخِيمَعص عَزَريا را آورد و عَزَريا يوحانان را آورد. ۱۰ و يوحانان عَزَريا را آورد و او در خانه اي که سليمان در اورشليم بنا کرد، کاهن بود. ۱۱ و عَزَريا اَمَريا را آورد و اَمَريا اخيطوب را آورد. ۱۲ و اَخيطوب صادوق را آورد و صادوق شَلّوم را آورد. ۱۳ و شَلّوم حِلقيا را آورد و حِلقّيا عَزَريا را آورد ۱۴ و عَزَريا سَرايا را آورد و سرايا يهُوصاداق را آورد. ۱۵ و يهُوصاداق به اسيري رفت هنگامي که خداوند يهودا و اورشليم را به دست نَبُوکَدنَصَّر اسير ساخت. ۱۶ پسران لاوي: جرشوم و قَهات و مَراري. ۱۷ و اينها است اسمهاي پسران جَرشُوم: لِبنِي و شِمعي. ۱۸ و پسران قَهات: عَمرام و يصهار و حبرون و عُزّيئيل. ۱۹ و پسران مَراري: مَحلي و موشي پس اينها قبايل لاويان بر حسب اجداد ايشان است. ۲۰ از جَرشُوم پسرش لِبنِي، پسرش يحَت، پسرش زِمَّه. ۲۱ پسرش يوآخ پسرش عِدُّو پسرش زارَح پسرش ياتراي. ۲۲ پسران قَهات، پسرش عَمِّيناداب پسرش قُورَح پسرش اَسّير. ۲۳ پسرش اَلقانَه پسرش اَبيآ ساف پسرش اَسّير. ۲۴ پسرش تَحَت پسرش اُوريئيل پسرش عُزّيا، پسرش شاؤل. ۲۵ و پسران اَلقانَه عماساي و اَخيمُوت. ۲۶ و امّا اَلقانَه. پسران اَلقانَه پسرش صوفاي پسرش نَحَت. ۲۷ پسرش اَلِيآب پسرش يرُوحام پسرش اَلقانَه. ۲۸ و پسران سموئيل نخست زاده اش وَشنِي و دومش اَبِيا. ۲۹ پسران مَراري مَحلي و پسرش لِبنِي پسرش شِمعي پسرش عُزَّه. ۳۰ پسرش شِمعِي پسرش هَجيا پسرش عَسايا.
سرايندگان در هيکل
۳۱ و اينانند که داود ايشان را بر خدمت سرود در خانه خداوند تعيين نمود بعد از آنکه تابوت مستقر شد. ۳۲ و ايشان پيش مسکن خيمه اجتماع مشغول سراييدن مي شدند تا حيني که سليمان خانه خداوند را در اورشليم بنا کرد. پس بر حسب قانون خويش بر خدمت خود مواظب شدند. ۳۳ پس آنهايي که با پسران خود معين شدند، اينانند: از بني قَهاتيان هِمانِ مغنّي ابن يوئيل بن سموئيل. ۳۴ بن اَلقانَه بن يرُوحام بن اَليئيل بن نُوح، ۳۵ ابن صوف بن اَلقانَه بن مَهت بن عماساي، ۳۶ ابن اَلقانَه بن يوئيل بن عَزَرياء بن صَفَنيا، ۳۷ ابن تَحَت بن اَسّير بن اَبيآ ساف بن قُورح، ۳۸ ابن يصهار بن قَهات بن لاوي بن اسرائيل. ۳۹ و برادرش آساف که به دست راست وي مي ايستاد. آساف بن بَرَکيا ابن شِمعِي، ۴۰ ابن ميکائيل بن بَعسِيا ابن مَلکِيا، ۴۱ ابن اَتنِي ابن زارَح بن عَدايا، ۴۲ ابن اِيتان بن زِمَّه بن شِمعِي، ۴۳ ابن يحت بن جَرشُوم بن لاوي. ۴۴ و به طرف چپ برادران ايشان که پسران مَراري بودند: اِيتان بن قيشي ابن عَبدِي ابن مَلّوک، ۴۵ ابن حَشَبيا ابن اَمَصيا ابن حِلقِيا، ۴۶ ابن اَمصِي ابن باني ابن شامَر، ۴۷ ابن مَحلِي ابن موشي ابن مَراري ابن لاوي. ۴۸ و لاوياني که برادران ايشان بودند، به تمامي خدمت مسکن خانه خدا گماشته شدند. ۴۹ و اما هارون و پسرانش بر مذبح قرباني سوختني و بر مذبح بخور به جهت تمامي عمل قدس الاقداس قرباني مي گذرانيدند تا به جهت اسرائيل موافق هر آنچه موسي بنده خدا امر فرموده بود، کفاره نمايند. ۵۰ و اينانند پسران هارون: پسرش اَلعازار، پسرش فينَحاس، پسرش اَبِيشُوع. ۵۱ پسرش بُقي، پسرش عُزّي، پسرش زَرَحيا، ۵۲ پسرش مَرايوت پسرش اَمَريا پسرش اَخيطوب، ۵۳ پسرش صادوق، پسرش اَخِيمَعص. ۵۴ و مسکن هاي ايشان بر حسب موضع ها و حدود ايشان اينها است: از پسران هارون به جهت قبايل قَهاتيان زيرا قرعه اوّل از آنِ ايشان بود. ۵۵ پس حَبرُون در زمين يهودا با حوالي آن به هر طرفش به ايشان داده شد. ۵۶ و اما زمينهاي آن شهر دهاتش را به کاليب بن يفُنَّه دادند. ۵۷ به پسران هارون به جهت شهرهاي ملجا حَبرُون و لِبنَه و حوالي آن، و يتّير و اَشتَموع و حوالي آن را دادند. ۵۸ و حِيلين و حوالي آن را و دَبير و حوالي آن را، ۵۹ و عاشان و حوالي آن را و بيت شمس و حوالي آن را، ۶۰ و از بسط بنيامين جَبَع و حوالي آن را و عَلَّمَت و حوالي آن را و عَناتوت و حوالي آن را. پس جميع شهرهاي ايشان بر حسب قبايل ايشان سيزده شهر بود. ۶۱ و به پسران قَهات که از قبايل آن سبط باقي ماندند، ده شهر از نصف سبط يعني از نصف مَنَّسي به قرعه داده شد. ۶۲ و به بني جَرشُوم بر حسب قبايل ايشان از بسط يسّاکار و از سبط اَشير و از سبط نَفتالي و از سبط مَنَّسي درباشان سيزده شهر. ۶۳ و به پسران مَراري بر حسب قبايل ايشان از بسط رؤبين و از سبط جاد و از سبط زبولون دوازده شهر به قرعه داده شد. ۶۴ پس بني اسرائيل اين شهرها را با حوالي آنها به لاويان دادند. ۶۵ و از بسط بني يهودا و از بسط بني شَمعون و از بسط بني بنيامين اين شهرها را که اسم آنها مذکور است به قرعه دادند. ۶۶ و بعضي از قبايل بني قَهات شهرهاي حدود خود را از سبط افرايم داشتند. ۶۷ پس شکيم را با حوالي آن در کوهستان افرام و جازَر را با حوالي آن به جهت شهرهاي ملجا به ايشان دادند. ۶۸ و يقمَعام را با حوالي آن و بيت حُورُون را با حوالي آن. ۶۹ و اَيلُون را با حوالي آن و جَتّ رِمُّون را با حوالي آن. ۷۰ و از نصف سبط مَنَّسي، عانير را با حوالي آن، و بِلعام را با حوالي آن، به قبايل باقي مانده بقي قَهات دادند. ۷۱ و به پسران جَرشُوم از قبايل نصف سبط مَنَّسي، جُولان را در باشان با حوالي آن و عَشتارُوت را با حوالي آن. ۷۲ و از سبط يسّاکار قادِش را با حوالي آن و دَبَرَه را با حوالي آن. ۷۳ و راموت را با حوالي آن و عانيم را با حوالي آن. ۷۴ و از بسط اَشير مَشآل را با حوالي آن عَبدُون را با حوالي آن. ۷۵ و حُقُوق را با حوالي آن و رَحُوب را با حوالي آن. ۷۶ و از سبط نَفتالي قادِش را در جَلِيل با حوالي آن و حَمّون را با حوالي آن و قِريتايم را با حوالي آن. ۷۷ و به پسران مَراري که از لاويان باقي مانده بودند، از سبط زبولون رِمّون را با حوالي آن و تابور را با حوالي آن. ۷۸ و از آن طرف اُردُن در برابر اريحا به جانب شرقي اُردُن از سبط رؤبين، باصَر را در بيابان با حوالي آن و يهصَه را با حوالي آن. ۷۹ و قديموت را با حوالي آن و مَيفَعَه را با حوالي آن. ۸۰ و از سبط جاد راموت را در جِلعاد با حوالي آن و مَحَنايم را با حوالي آن. ۸۱ و حَشبون را با حوالي آن و يعزير را با حوالي آن.