۷
پسران يساکار
۱ و اما پسران يسّاکار: تولاع و فُوَه و ياشوب و شِمرُون چهار نفر بودند. ۲ و پسران تولاع: عُزِّي و رفايا و يربيئيل و يحماي و يبسام و سموئيل؛ ايشان رؤساي خاندان پدر خود تولاع و مردان قوي شجاع در انساب خود بودند، و عدد ايشان در داود بيست و دو هزار و ششصد بود. ۳ و پسر عُزّي، يزرَحيا و پسران يزرَحيا، ميکائيل و عُوبَديا و يوئيل و يشِيا که پنج نفر و جميع آنها رؤسا بودند. ۴ و با ايشان بر حسب انساب ايشان و خاندان آباي ايشان، فوجهاي لشکر جنگي سي و شش هزار نفر بودند، زيرا که زنان وپسران بسيار داشتند. ۵ و برادران ايشان از جميع قبايل يسّاکار مردان قوي شجاع هشتاد و هفت هزار نفر جميعاً در نسب نامه ثبت شدند.
پسران بنيامين
۶ و پسران بنيامين: بالَع و باکَر ويدِيعَئيل، سه نفر بودند. ۷ و پسران بالَع: اَصبُون و عُزّي و عُزّيئيل و يريموت و عِيرِي، پنج نفر رؤساي خاندان آبا و مردان قوي شجاع که بيست ودو هزار و سي و چهار نفر از ايشان در نسب نامه ثبت گرديدند. ۸ و پسران باکَر: زَمِيرَه و يوعاش و اَلِيعازار و اَليوعِيناي و عُمرِي و يريموت و اَبِيا و عَناتُوت وعَلامَت. جميع اينها پسران باکَر بودند. ۹ و بيست هزار ودويست نفر از ايشان بر حسب انساب ايشان، رؤساي خاندان آباي ايشان مردان قوي شجاع در نسب نامه ثبت شدند. ۱۰ و پسر يدِيعَئيل: بِلهان و پسران بِلهان: يعِيش و بنيامين و اِيهُود و کَنَعنَه و زِيتان و تَرشِيش و اَخِيشاحَر. ۱۱ جميع اينها پسران يدِيعَئيل بر حسب رؤساي آبا و مردان جنگي شجاع هفده هزار و دويست نفر بودند که در لشکر براي جنگ بيرون مي رفتند. ۱۲ و پسران عِير: شُفّيم و حُفّيم و پسر اَحِير حُوشيم.
پسران نفتالي
۱۳ و پسران نَفتالي: يحصيئيل و جُوني و يصَر و شَلُّوم از پسران بِلهَه بودند.
پسران منسي
۱۴ پسران مَنَّسي اَسريئيل که زوجه اش او را زاييد، و ماکير پدر جِلعاد که مُتعه اَراميه وي او را زاييد. ۱۵ و ماکير خواهر حُفّيم و شُفّيم را که به مَعکَه مسماة بود، به زني گرفت؛ و اسم پسر دوم او صَلُفحاد بود؛ و صَلُفحاد دختران داشت. ۱۶ و مَعکَه زن ماکير پسري زاييده، او را فارَش نام نهاد و اسم برادرش شارَش بود و پسرانش، اُلام و راقَم بودند. ۱۷ و پسر اُولام بِدان بود. اينانند پسران جِلعاد بن ماکير بن مَنَّسي. ۱۸ و خواهر او هَمُولَکَه اِيشهُود و ابَيعَزَر و مَحلَه را زاييد. ۱۹ و پسران شَميداع اَخيان و شَکيم و لَقحِي و اَنيعام.
پسران افرايم
۲۰ و پسران افرايم شُوتالَح و پسرش بارَد و پسرش تَحَت و پسرش اَلِعادا و پسرش تَحَت. ۲۱ و پسرش زاباد و پسرش شُوتالَح و عازَر و اَلِعاد که مردان جَتّ که در آن زمين مولود شدند، ايشان را کشتند زيرا که براي گرفتن مواشي ايشان فرمود آمده بودند. ۲۲ و پدر ايشان افرايم به جهت ايشان روزها ي بسيار ماتم گرفت و برادرانش براي تعزيت وي آمدند. ۲۳ پس نزد زن خود درآمد و او حامله شده، پسري زاييد و او را بَرِيعَه نام نهاد، از اين جهت که در خاندان او بلايي عارض شده بود. ۲۴ و دخترش شيره بود که بيت حورون پايين و بالا را و اُزِّين شِيرَه را بنا کرد. ۲۵ و پسرش رافَح و راشَف، و پسرش تالَح، و پسرش تاحَن، ۲۶ و پسرش لَعَدان، و پسرش عَميهُود، و پسرش اَلِيشَمَع، ۲۷ و پسرش نون، و پسرش يهُوشوع، ۲۸ و املاک و مسکن هاي ايشان بيت ئيل و دهات آن بود و به طرف مشرق نَعران و به طرف مغرب جازَر و دهات آن و شکيم و دهات آن تا غَزَّه و دهات آن. ۲۹ و نزد حدود بني مَنَّسي بيت شان و دهات آن و تَعناک و دهات آن و مَجِدّو و دهات آن و دُور و دهات آن که در اينها پسران يوسف بن اسرائيل ساکن بودند.
پسران اشير
۳۰ پسران اَشِير، يمنَه و يشوَه و يشوي و بَريعه بودند، و خواهر ايشان سارَح بود. ۳۱ و پسران بَريعَه، حابَر و مَلکيئيل که همان پدر بِرزاوَت باشد. ۳۲ حابَر، يفلِيط و شومير و حُوتام و خواهر ايشان شوعا را آورد. ۳۳ و پسران يفليط فاسَک و بِمهال و عَشوَت بودند. اينانند بني يفليط. ۳۴ و پسران شامَراَخي و رُهجَه و يحُبَّه و اَرام. ۳۵ و پسران هيلام برادر وي صُوفَح و يمناع و شالَش و عامال بودند. ۳۶ و پسران صُوفَح، سُوح و حَرنَفَر و شُوعال و بِيرِي و يمرَه. ۳۷ و باصَر و هُود و شَمَّا و شَلَشَه و يتران و بئِيرا. ۳۸ و پسران يتَر، يفُنَّه و فِسفا و آرا. ۳۹ و پسران عُلاّ، آرَح و حَنِّيئيل و رَصِيا. ۴۰ جميع اينها پسران اَشِير و رؤساي خاندان آباي ايشان و برگزيدگان مردان جنگي و رؤساي سرداران بودند. و شماره ايشان که در لشکر براي جنگ بر حسب نسب نامه ثبت گرديد، بيست و شش هزار نفر بود.