۸
نسب نامه شاؤل
۱ و بنيامين نخست زاده خود بالَع را آورد و دومين اَشبيل و سومش اَخرَخ، ۲ و چهارم نُوحَه و پنجم را فارا. ۳ و پسران بالَع: اَدّار و جِيرا و اَبِيهُود. ۴ و اَبيشُوع و نُعمان و اَخُوخ. ۵ و جيرا و شَفُوفان و حُورام بودند. ۶ و اينانند پسران اَحُود که رؤساي خاندان آباي ساکنان جَبَع بودند و ايشان را به مناحت کوچانيدند. ۷ و او نُعمان و اَخِيا و جيرا را کوچانيد و او عُزّا و اَخِيحُود را توليد نمود. ۸ و شَحرايم در بلاد موآب بعد از طلاق دادن زنان خود حُوشيم و بَعَرا فرزندان توليد نمود. ۹ پس از زن خويش که خُوداش نام داشت يوباب و ظبيا و ميشا و مَلکام را آورد. ۱۰ و يعُوض و شَکِيا و مِرمَه را که اينها پسران او و رؤساي خاندانهاي آبا بودند. ۱۱ و از حوشيم ابيطوب و اَلفَعل را آورد. ۱۲ و پسران اَلفَعل عابَر و مِشعام و شامَر که اُونُو و لُود و دهاتش را بنا نهاد بودند. ۱۳ و بَرِيعه و شامع که ايشان رؤساي خاندان آباي ساکنان اَيلُون بودند و ايشان ساکنان جَّت را اخراج نمودند. ۱۴ و اَخِيو و شاشَق و يرِيمُوت. ۱۵ و زَبَديا و عارَد و عادَر. ۱۶ و ميکائيل و يشفَه و يوخا پسران بَريعه بودند. ۱۷ و زَبَديا و مَشُلاّم و جِزقِي و حابَر، ۱۸ و يشمَراي و يزلِيآه و يوباب پسران اَلفَعل بودند. ۱۹ و يعقيم و زِکرِي و زَبدِي، ۲۰ و اَلِيعيناي و صِلَّتاي و ايليئيل، ۲۱ و اَدايا و بريا و شِمرَت پسران شِمعي، ۲۲ و يشفان و عابَر و ايليئيل. ۲۳ و عَبدون و زِکرِي و حانان، ۲۴ و حَنَنيا و عيلام و عَنتُوتِيا، ۲۵ و يفَديا و فَنُوئيل پسران شاشَق بودند. ۲۶ و شِمشَراي و شَحَريا و عَتَليا. ۲۷ و يعرَشيا و ايليا و زِکرِي پسران يرُحام بودند. ۲۸ اينان رؤساي خاندان آبا بر حسب انساب خود و سرداران بودند و ايشان در اورشليم سکونت داشتند. ۲۹ و در جِبعُون پدر جِبعُون سکونت داشت و اسم زنش مَعکَه بود. ۳۰ و نخست زاده اش عَبدُون بود، پس صور و قَيس و بَعل و ناداب، ۳۱ و جَدُور و اَخِيو و زاکَر؛ ۳۲ و مِقلُوت شِمآه را آورد و ايشان نيز با برادران خود در اورشليم در مقابل برادران ايشان ساکن بودند. ۳۳ و نير قَيس را آورد و قَيس شاؤل را آورد و شاؤل يهُوناتان و مَلکيشوع و ابيناداب و اَشبَعل را آورد. ۳۴ و پسر يهُوناتان مَرِيب بَعل بود و مَرِيبِ بَعل ميکا را آورد. ۳۵ و پسران ميکا، فيتون و مالَک و تاريع و آحاز بودند. ۳۶ و آحاز يهُوعَدَه را آورد، يهُوعَدَه عَلمَت و عَزمُوت و زِمري را آورد و زِمري موصا را آورد. ۳۷ و موصا بِنعا را آورد و پسرش رافَه بود و پسرش اَلعاسَه و پسرش آصيل بود. ۳۸ و آصيل را شش پسر بود و نامهاي ايشان اينها است: عَزرِيقام و بُکرُو و اِسمَعِيل و شَعريا و عُوبَديا و حانان. و جميع اينها پسران آصيل اند. ۳۹ و پسران عِيشَق برادر او نخست زاده اش اُولام و دومين يعُوش و سومين اَلِيفَلَط. ۴۰ و پسران اُولام، مردان زورآورِ شجاع و تيرانداز بودند؛ و پسران و پسرانِ پسران ايشان بسيار يعني صد و پنجاه نفر بودند. جميع اينها از بني بنيامين ميباشند.