۲۳
لاويان
۱ و چون داود پير و سالخورده شد، پسر خود سُليمان را به پادشاهي اسرائيل نصب نمود. ۲ و تمامي سروران اسرائيل و کاهنان و لاويان را جمع کرد. ۳ و لاويان از سي ساله و بالاتر شمرده شدند و عدد ايشان بر حسب سرهاي مردان ايشان، سي و هشت هزار بود. ۴ از ايشان بيست و چهار هزار به جهت نظارت عمل خانه خداوند و شش هزار سروران و داوران بودند. ۵ و چهار هزار دربانان و چهار هزار نفر بودند که خداوند را به آلاتي که به جهت تسبيح ساخته شد، تسبيح خواندند. ۶ و داود ايشان را بر حسب پسران لاوي يعني جَرشون و قَهات و مَراري به فرقه ها تقسيم نمود.
۷ از جَرشونيان لَعدان و شِمعي. ۸ پسران لَعدان اول يحيئيل و زيتام و سومين يوئيل. ۹ پسران شِمعي شَلُومِيت و حَزِيئِيل و هاران سه نفر. اينان رؤساي خاندانهاي آباي لَعدان بودند. ۱۰ و پسران شِمعي يحَت و زينا و يعُوش و بَريعَه. اينان چهار پسر شِمعي بودند. ۱۱ و يحَت اولين و زيزا دومين و يعُوش و بَريعَه پسران بسيار نداشتند؛ از اين سبب يک خاندان آبا از ايشان شمرده شد. ۱۲ پسران قَهات عَمرام و يصهار و حَبرُون و عُزّيئيل چهار نفر. ۱۳ پسران عَمرام هارون و موسي و هارون ممتاز شد تا او و پسرانش قدس الاقداس را پيوسته تقديس نمايند و به حضور خداوند بخور بسوزانند و او را خدمت نمايند و به اسم او هميشه اوقات برکت دهند. ۱۴ و پسران موسي مرد خدا با سبط لاوي ناميده شدند. ۱۵ پسران موسي جَرشوم و اَلِعازار. ۱۶ از پسران جَرشُوم شَبُوئيل رئيس بود. ۱۷ و از پسران اَلِعازار رَحَبيا رئيس بود و اَلِعازار را پسر ديگر نبود؛ اما پسران رَحَبيا بسيار زياد بودند. ۱۸ از پسران يصهار شَلُوميت رئيس بود. ۱۹ پسران حَبرُون، اولين يرِيا و دومين اَمريا و سومين يحزِيئيل و چهارمين يقمَعام. ۲۰ پسران عُزّيئيل اولين ميکا و دومين يشِّيا. ۲۱ پسران مَراري مَحلي و مُوشِي و پسران مَحلِي اَلِعازار و قَيس. ۲۲ و اَلِعازار مُرد و او را پسري نبود؛ ليکن دختران داشت و برادران ايشان پسرانِ قَيس ايشان را به زني گرفتند. ۲۳ پسران مُوشِي مَحلي و عادَر و يريموت سه نفر بودند. ۲۴ اينان پسران لاوي موافق خاندانهاي آباي خود و رؤساي خاندانهاي آبا از آناني که شمرده شدند بر حسب شماره اسماي سرهاي خود بودند که از بيست ساله و بالاتر در عمل خدمت خانه خداوند مي پرداختند. ۲۵ زيرا که داود گفت: « يهُوَه خداي اسرائيل قوم خويش را آرامي داده است و او در اورشليم تا به ابد ساکن مي باشد. ۲۶ و نيز لاويان را ديگر لازم نيست که مسکن و همه اسباب خدمت را بردارند.» ۲۷ لهذا بر حسب فرمان آخر داود پسران لاوي از بيست ساله و بالاتر شمرده شدند. ۲۸ زيرا که منصب ايشان به طرف بني هارون بود تا خانه خداوند را خدمت نمايند، در صحن ها و حجره ها و براي تطهير همه چيزهاي مقدس و عمل خدمت خانه خدا. ۲۹ و بر نان تَقدِمه و آرد نرم به جهت هديه آردي و قرصهاي فطير و آنچه بر ساج پخته مي شود و رَبيکه ها و بر همه کيلها و وزنها. ۳۰ و تا هر صبح براي تسبيح و حمد خداوند حاضر شوند و همچنين هر شام. ۳۱ و به جهت گذرانيدن همه قرباني هاي سوختني براي خداوند در هر روز سبت و غرّه ها و عيدها بر حسب شماره و بر وفق قانون آنها دائماً به حضور خداوند. ۳۲ و براي نگاه داشتن وظيفه خيمه اجتماع و وظيفه قدس و وظيفه برادران خود بني هارون در خدمت خانه خداوند.