۲۴
فرقه هاي کهانت
۱ و اين است فرقه هاي بني هارون: پسران هارون، ناداب و اَبِيهُو و اَلِعازار و ايتامار. ۲ و ناداب و اَبِيهُو قبل از پدر خود مُردند و پسري نداشتند، پس اَلِعازار و ايتامار به کهانت پرداختند. ۳ و داود با صادوق که از بني اَلِعازار بود و اَخِيمَلَک که از بني ايتامار بود، ۴ و از پسران اَلِعازار مرداني که قابل رياست بودند، زياده از بني ايتامار يافت شدند. پس شانزده رئيس خاندان آبا از بني اَلِعازار و هشت رئيس خاندان آبا از بني ايتامار معين ايشان را بر حسب وکالت ايشان بر خدمت ايشان تقسيم کردند. ۵ پس اينان با آنان به حسب قرعه معين شدند زيرا که رؤساي قدس و رؤساي خانه خدا هم از بني اَلِعازار و هم از بني ايتامار بودند. ۶ و شَمَعيا ابن نَتَنئيل کاتب که از بني لاوي بود، اسمهاي ايشان را به حضور پادشاه و سروران و صادوق کاهن و اَخِيمَلَک بن ابياتار و رؤساي خاندان آباي کاهنان و لاويان نوشت و يک خاندان آبا به جهت اَلِعازار گرفته شد و يک به جهت ايتامار گرفته شد. ۷ و قرعه اول براي يهُوَياريب بيرون آمد و دوم براي يدَعيا، ۸ و سوم براي حاريم و چهارم براي سعُوريم، ۹ و پنجم براي مَلکيه و ششم براي مَيامين، ۱۰ و هفتم براي هَقُّوص و هشتم براي اَبِيا، ۱۱ و نهم براي يشُوع و دهم براي شَکُنيا، ۱۲ و يازدهم براي اَلياشيب و دوازدهم براي ياقيم، ۱۳ و سيزدهم براي حُفَّه و چهاردهم براي يشَبآب، ۱۴ و پانزدهم براي بِلجَه و شانزدهم براي اِمير، ۱۵ و هفدهم براي حيزير و هجدهم براي هِفصيص، ۱۶ و نوزدهم براي فَتَحيا و بيستم براي يحَزقيئيل، ۱۷ و بيست و يکم براي ياکين و بيست و دوم براي جامُول، ۱۸ و بيست و سوم براي دَلايا و بيست و چهارم براي مَعَزيا. ۱۹ پس اين است وظيفه ها و خدمت هاي ايشان به جهت داخل شدن در خانه خداوند بر حسب قانوني که به واسطه پدر ايشان هارون موافق فرمان يهُوَه خداي اسرائيل به ايشان داده شد.
بقيه لاويان
۲۰ و اما درباره بقيه بني لاوي، از بني عَمرام شُوبائيل و از بني شوبائيل يحَديا. ۲۱ و اما رَحَبيا. از بني رَحَبيا يشِياي رئيس، ۲۲ و از بني يصهار شَلُومُوت و از بني شَلُومُوت يحَت. ۲۳ و از بني حَبرُون يريا و دومين اَمَريا و سومين يحزيئيل و چهارمين يقمَعام. ۲۴ از بني عُزّيئيل ميکا و از بني ميکا شامير. ۲۵ و برادر ميکا يشِيا و از بني يشِيا زکريا. ۲۶ و از بني مَراري مَحلي و مُوشِي و پسرِ يعزيابَنُو. ۲۷ و از بني مَراري پسران يعزيا بَنُو و شُوهَم و زَکُّور و عِبري. ۲۸ و پسر مَحلي اَلِعازار و او را فرزندي نَبُود. ۲۹ و اما قَيس، از بني قَيس يرَحميئيل، ۳۰ و از بني مُوشِي مَحلي و عادَر و يريمُوت. اينان بر حسب خاندان آباي ايشان بني لاوي مي باشند. ۳۱ ايشان نيز مثل برادران خود بني هارون به حضور داود پادشاه و صادوق و اَخِيمَلَک و رؤساي آباي کَهَنَه و لاويان قرعه انداختند يعني خاندانهاي آباي برادر بزرگتر برابر خاندانهاي کوچکتر او بودند.