۲۵
نوازندگان
۱ و داود و سرداران لشکر بعضي از پسران آساف و هِيمان و يدُوتُون را به جهت خدمت جدا ساختند تا با بربط و عود و سنج نبوت نمايند؛ و شماره آناني که بر حسب خدمت خود به کار مي پرداختند اين است: ۲ و اما از بني آساف، زَکُّور و يوسف و نَتَنيا و اَشرَئيلَه پسران آساف زير حکم آساف بودند که بر حسب فرمان پادشاه نبوت مي نمود. ۳ و از يدُوتُون، پسران يدُوتون جَدَليا و صَرِي و اَشعيا و حَشَبيا و مَتَّتيا شش نفر زير حکم پدر خويش يدُوتُون با بربطها بودند که با حمد و تسبيح خداوند نبوت مي نمود. ۴ و از هَيمان، پسران هَيمان بُقِّيا و مَتَنيا و عُزّيئيل و شَبُوئيل و يريموت و حَنَنيا و حَناني و اَلِيآتَه و جدَّلتِي و رُومَمتِي عَزَر و يشبِقاشَه و مَلُّوتِي و هُوتير و مَحزِيوت. ۵ جميع اينها پسران هِيمان بودند که در کلام خدا به جهت برافراشتن بوق رايي پادشاه بود. و خدا به هِيمان چهارده پسر و سه دختر داد . ۶ جميع اينها زير فرمان پدران خويش بودند تا در خانه خداوند با سنج و عود و بربط بسرايند و زير دست پادشاه و آساف و يدُوتُون و هِيمان به خدمت خانه خدا بپردازند. ۷ و شماره ايشان با برادران ايشان که سراييدن را به جهت خداوند آموخته بودند، يعني همه کسان ماهر دويست و هشتاد وهشت نفر بودند. ۸ و براي وظيفه هاي خود کوچک با بزرگ و معلم با تلميذ علي السويه قرعه انداختند. ۹ پس قرعه اولِ بني آساف براي يوسف بيرون آمد. و قرعه دوم براي جَدَليا و او و برادرانش و پسرانش دوازده نفر بودند. ۱۰ و سوم براي زَکّور و پسران و برادران او دوازده نفر. ۱۱ و چهارم براي يصرِي و پسران و برادران او دوازده نفر. ۱۲ و پنجم براي نَتَنيا و پسران و برادران او دوازده نفر. ۱۳ و ششم براي بُقِّيا و پسران و برادران او دوازده نفر. ۱۴ و هفتم براي يشَرئيله و پسران و برادران او دوازده نفر. ۱۵ و هشتم براي اِشَعيا و پسران و برادران او دوازده نفر. ۱۶ نهم براي مَتَنيا و پسران و برادران او دوازده نفر. ۱۷ و دهم براي شِمعي و پسران او و برادران او دوازده نفر. ۱۸ و يازدهم براي عَزَرئيل و پسران و برادران او دوازده نفر. ۱۹ و دوازدهم براي حَشَبيا و پسران و برادران او دوازده نفر. ۲۰ و سيزدهم براي شُوبائيل و پسران و برادران او دوازده نفر. ۲۱ و چهاردهم براي مَتَّتيا و پسران و برادران او دوازده نفر. ۲۲ و پانزدهم براي يريموت و پسران و برادران او دوازده نفر. ۲۳ و شانزدهم براي حَنَنيا و پسران و برادران او دوازده نفر. ۲۴ و هفدهم براي يشبَقاشه و پسران و برادران او دوازده نفر. ۲۵ و هجدهم براي حَنانِي و پسران و برادران او دوازده نفر. ۲۶ و نوزدهم براي مَلوتي و پسران و برادران او دوازده نفر. ۲۷ و بيستم براي اِيلِيآتَه و پسران و برادران او دوازده نفر. ۲۸ و بيست و يکم براي هُوتير و پسران و برادران او دوازده نفر. ۲۹ و بيست و دوم براي جِدَّلتِي و پسران و برادران او دوازده نفر. ۳۰ و بيست و سوم براي مَحزِيوت و پسران و برادران او دوازده نفر. ۳۱ و بيست و چهارم براي رُومَمتِي عَزَر و پسران و برادران او دوازده نفر.