^
اول پطرس
پطرس، رسول عیسی مسیح،
امید زنده
مقدس باشید
سنگهای زنده و قوم برگزیده
اطاعت از حکام و آقایان
زنان و شوهران
زحمت کشیدن برای عدالت
زندگی موافق اراده خدا
زحمات بخاطر مسیح
نصیحت به پیران و جوانان
تحیات