۵
نصیحت به پیران و جوانان
۱  پیران را در میان شما نصیحت می‌کنم، من که نیز با شما پیر هستم و شاهد بر زحمات مسیح و شریک در جلالی که مکشوف خواهدشد. ۲  گله خدا را که در میان شماست بچرانید ونظارت آن را بکنید، نه به زور بلکه به رضامندی ونه بجهت سود قبیح بلکه به رغبت؛ ۳  و نه‌چنانکه بر قسمت های خود خداوندی بکنید بلکه بجهت گله نمونه باشید، ۴  تا در وقتی که رئیس شبانان ظاهر شود، تاج ناپژمرده جلال را بیابید.
۵  همچنین‌ای جوانان، مطیع پیران باشید بلکه همه با یکدیگر فروتنی را بر خود ببندید زیرا خدابا متکبران مقاومت می‌کند و فروتنان را فیض می‌بخشد. ۶  پس زبردست زورآور خدا فروتنی نمایید تا شما را در وقت معین سرافراز نماید. ۷  وتمام اندیشه خود را به وی واگذارید زیرا که اوبرای شما فکر می‌کند. ۸  هشیار و بیدار باشید زیراکه دشمن شما ابلیس مانند شیر غران گردش می‌کند و کسی را می‌طلبد تا ببلعد. ۹  پس به ایمان استوار شده، با او مقاومت کنید، چون آگاه هستیدکه همین زحمات بر برادران شما که در دنیاهستند، می‌آید.
۱۰  و خدای همه فیضها که ما را به جلال ابدی خود در عیسی مسیح خوانده، است، شما را بعداز کشیدن زحمتی قلیل کامل و استوار و تواناخواهد ساخت. ۱۱  او را تا ابدالاباد جلال وتوانایی باد، آمین.
تحیات
۱۲  به توسط سلوانس که او را برادر امین شمامی شمارم، مختصری نوشتم و نصیحت وشهادت می‌دهم که همین است فیض حقیقی خداکه بر آن قائم هستید. ۱۳  خواهر برگزیده با شما که در بابل است و پسر من مرقس به شما سلام می‌رسانند. ۱۴  یکدیگر را به بوسه محبتانه سلام نمایید و همه شما را که در مسیح عیسی هستید، سلام باد آمین.