۵
۱  اما‌ای برادران در خصوص وقتها و زمانها، احتیاج ندارید که به شما بنویسم. ۲  زیراخود شما به تحقیق آگاهید که روز خداوند چون دزد در شب می‌آید. ۳  زیرا هنگامی که می‌گویندسلامتی و امان است، آنگاه هلاکت ایشان راناگهان فرو خواهد گرفت، چون درد زه زن حامله را و هرگز رستگار نخواهند شد. ۴  لیکن شما‌ای برادران در ظلمت نیستید تا آن روز چون دزد برشما آید، ۵  زیرا جمیع شما پسران نور و پسران روز هستید، از شب و ظلمت نیستیم. ۶  بنابراین مثل دیگران به خواب نرویم بلکه بیدار و هشیارباشیم. ۷  زیرا خوابیدگان در شب می‌خوابند ومستان در شب مست می‌شوند. ۸  لیکن ما که ازروز هستیم، هشیار بوده، جوشن ایمان و محبت وخود امید نجات را بپوشیم. ۹  زیرا خدا ما را تعیین نکرد برای غضب بلکه بجهت تحصیل نجات، بوسیله خداوند ما عیسی مسیح، ۱۰  که برای مامرد تا خواه بیدار باشیم و خواه خوابیده، همراه وی زیست کنیم. ۱۱  پس همدیگر را تسلی دهیدو یکدیگر را بنا کنید، چنانکه هم می‌کنید.
نصایح عملی
۱۲  اما‌ای برادران به شما التماس داریم که بشناسید آنانی را که در میان شما زحمت می‌کشند و پیشوایان شما در خداوند بوده، شمارا نصیحت می‌کنند. ۱۳  و ایشان را در نهایت محبت، به‌سبب عملشان محترم دارید و بایکدیگر صلح کنید. ۱۴  لیکن‌ای برادران، از شمااستدعا داریم که سرکشان را تنبیه نمایید وکوتاه دلان را دلداری دهید و ضعفا را حمایت کنید و با جمیع مردم تحمل کنید. ۱۵  زنهار کسی با کسی به سزای بدی بدی نکند، بلکه دائم بایکدیگر و با جمیع مردم در‌پی نیکویی بکوشید.
۱۶  پیوسته شادمان باشید. ۱۷  همیشه دعا کنید. ۱۸  در هر امری شاکر باشید که این است اراده خدادر حق شما در مسیح عیسی. ۱۹  روح را اطفامکنید. ۲۰  نبوتها را خوار مشمارید. ۲۱  همه‌چیزرا تحقیق کنید، و به آنچه نیکو است متمسک باشید. ۲۲  از هر نوع بدی احتراز نمایید.
۲۳  اما خود خدای سلامتی، شما را بالکل مقدس گرداناد و روح و نفس و بدن شما تمام بی‌عیب محفوظ باشد در وقت آمدن خداوند ماعیسی مسیح. ۲۴  امین است دعوت کننده شما که این را هم خواهد کرد.
۲۵ ‌ای برادران، برای ما دعا کنید. ۲۶  جمیع برادران را به بوسه مقدسانه تحیت نمایید. ۲۷  شمارا به خداوند قسم می‌دهم که این رساله برای جمیع برادران مقدس خوانده شود.
۲۸  فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما بادآمین.