^
1 تیموتاوس
پرهیز از تعالیم غلط
فیض خدا بر پولس
درباره عبادات
اسقفان و شماسان
نصایح مختلف
راهنمایی در خصوص بیوه‌ها، کشیشان و غلامان
احتراز از طمع
حکم مخصوص برای تیموتاوس