۲
درباره عبادات
۱  پس از همه‌چیز اول، سفارش می‌کنم که صلوات و دعاها و مناجات و شکرها رابرای جمیع مردم به‌جا آورند؛ ۲  بجهت پادشاهان و جمیع صاحبان منصب تا به آرامی و استراحت و با کمال دینداری و وقار، عمر خود را بسر بریم. ۳  زیرا که این نیکو و پسندیده است، در حضورنجات‌دهنده ما خدا ۴  که می‌خواهد جمیع مردم نجات یابند و به معرفت راستی گرایند. ۵  زیراخدا واحد است و در میان خدا و انسان یک متوسطی است یعنی انسانی که مسیح عیسی باشد، ۶  که خود را در راه همه فدا داد، شهادتی درزمان معین. ۷  و برای این، من واعظ و رسول ومعلم امتها در ایمان و راستی مقرر شدم. در مسیح راست می‌گویم و دروغ نی.
۸  پس آرزوی این دارم که مردان، دست های مقدس را بدون غیظ و جدال برافراخته، در هر جادعا کنند. ۹  و همچنین زنان خویشتن را بیارایند به لباس مزین به حیا و پرهیز نه به زلفها و طلا ومروارید و رخت گرانبها؛ ۱۰  بلکه چنانکه زنانی رامی شاید که دعوای دینداری می‌کنند به اعمال صالحه. ۱۱  زن با سکوت، به‌کمال اطاعت تعلیم گیرد. ۱۲  و زن را اجازت نمی دهم که تعلیم دهد یابر شوهر مسلط شود بلکه در سکوت بماند. ۱۳  زیرا که آدم اول ساخته شد و بعد حوا. ۱۴  وآدم فریب نخورد بلکه زن فریب خورده، درتقصیر گرفتار شد. ۱۵  اما به زاییدن رستگارخواهد شد، اگر در ایمان و محبت و قدوسیت وتقوا ثابت بمانند.