۴
نصایح مختلف
۱  و لیکن روح صریح می‌گوید که در زمان آخر بعضی از ایمان برگشته، به ارواح مضل و تعالیم شیاطین اصغا خواهند نمود، ۲  به ریاکاری دروغگویان که ضمایر خود را داغ کرده‌اند؛ ۳  که از مزاوجت منع می‌کنند و حکم می‌نمایند به احتراز از خوراک هایی که خدا آفریدبرای مومنین و عارفین حق تا آنها را به شکرگزاری بخورند. ۴  زیرا که هر مخلوق خدا نیکو است وهیچ‌چیز را رد نباید کرد، اگر به شکرگزاری پذیرند، ۵  زیرا که از کلام خدا و دعا تقدیس می‌شود.
۶  اگر این امور را به برادران بسپاری، خادم نیکوی مسیح عیسی خواهی بود، تربیت یافته درکلام ایمان و تعلیم خوب که پیروی آن راکرده‌ای. ۷  لیکن از افسانه های حرام عجوزهااحتراز نما و در دینداری ریاضت بکش. ۸  که ریاضت بدنی اندک فایده‌ای دارد، لیکن دینداری برای هر چیز مفید است که وعده زندگی حال وآینده را دارد.
۹  این سخن امین است و لایق قبول تام، ۱۰  زیراکه برای این زحمت و بی‌احترامی می‌کشیم، زیراامید داریم به خدای زنده که جمیع مردمان علی الخصوص مومنین را نجات‌دهنده است.
۱۱  این امور را حکم و تعلیم فرما. ۱۲  هیچ‌کس جوانی تو را حقیر نشمارد، بلکه مومنین را درکلام و سیرت و محبت و ایمان و عصمت، نمونه باش. ۱۳  تا مادامی که نه آیم، خود را به قرائت ونصیحت و تعلیم بسپار. ۱۴  زنهار از آن کرامتی که در تو است که بوسیله نبوت با نهادن دستهای کشیشان به تو داده شد، بی‌اعتنایی منما. ۱۵  در این امور تامل نما و در اینها راسخ باش تا ترقی تو برهمه ظاهر شود. ۱۶  خویشتن را و تعلیم را احتیاطکن و در این امور قائم باش که هرگاه چنین کنی، خویشتن را و شنوندگان خویش را نیز نجات خواهی داد.