^
دوم سموئیل
آگاهی داود از مرگ شاول
سوگواری داود
داود، پادشاه یهودا
جنگ داود با خاندان شاول
سرگذشت ابنیر
مرگ ایشبوشت
داود، پادشاه اسرائیل
شکست فلسطینیان
بازگرداندن تابوت عهد
وعده خدا به داود
دعای داود
پیروزیهای داود
داود و مفیبوشت
پیروزی بر بنی عمون
داود و بتشبع
عقاب داود
امنون و تامار
مرگ امنون
بازگشت ابشالوم به اورشلیم
شگرد ابشالوم
فرار داود
داود و صیبا
دشنام شمعی
مرگ ابشالوم
آگاهی داود از مرگ ابشالوم
بازگشت داود به اورشلیم
گردنکشی شبع
انتقام برای جبعونیان
جنگ با فلسطینیان
سرود داود
سخنان آخر داود
شجاعان داود
شمارش مردان جنگی