۳
درخواست دعا
۱  خلاصه‌ای برادران، برای ما دعا کنید تاکلام خداوند جاری شود و جلال یابدچنانکه در میان شما نیز؛ ۲  و تا از مردم ناشایسته شریر برهیم زیرا که همه را ایمان نیست. ۳  اما امین است آن خداوندی که شما را استوار و از شریرمحفوظ خواهد ساخت. ۴  اما بر شما در خداونداعتماد داریم که آنچه به شما امر کنیم، بعمل می‌آورید و نیز خواهید آورد. ۵  و خداوند دلهای شما را به محبت خدا و به صبر مسیح هدایت کناد.
پرهیز از تنبلی
۶  ولی‌ای برادران، شما را به نام خداوند خودعیسی مسیح حکم می‌کنیم که از هر برادری که بی‌نظم رفتار می‌کند و نه برحسب آن قانونی که ازما یافته‌اید، اجتناب نمایید. ۷  زیرا خود آگاه هستید که به چه قسم به ما اقتدا می‌باید نمود، چونکه در میان شما بی‌نظم رفتار نکردیم، ۸  و نان هیچ‌کس را مفت نخوردیم بلکه به محنت ومشقت شبانه‌روز به‌کار مشغول می‌بودیم تا براحدی از شما بار ننهیم. ۹  نه آنکه اختیار نداریم بلکه تا خود را نمونه برای شما سازیم تا به ما اقتدانمایید. ۱۰  زیرا هنگامی که نزد شما هم می‌بودیم، این را به شما امر فرمودیم که اگر کسی خواهد کارنکند، خوراک هم نخورد. ۱۱  زیرا شنیدیم که بعضی در میان شما بی‌نظم رفتار می‌کنند که کاری نمی کنند بلکه فضول هستند. ۱۲  اما چنین اشخاص را در خداوند ما عیسی مسیح حکم ونصیحت می‌کنیم که به آرامی کار کرده، نان خود را بخورند. ۱۳  اما شما‌ای برادران از نیکوکاری خسته خاطر مشوید. ۱۴  ولی اگر کسی سخن ما رادر این رساله اطاعت نکند، بر او نشانه گذارید و باوی معاشرت مکنید تا شرمنده شود. ۱۵  اما او رادشمن مشمارید بلکه چون برادر او را تنبیه کنید.
تحیات
۱۶  اما خود خداوند سلامتی شما را پیوسته درهر صورت، سلامتی عطا کناد و خداوند با همگی شما باد. ۱۷  تحیت به‌دست من پولس که علامت در هر رساله است بدینطور می‌نویسم: ۱۸  فیض خداوند ما عیسی مسیح با جمیع شما باد. آمین.