^
عاموس
کلمات عاموس که از شبانان تقوع بود و
مجازات همسایگان اسرائیل
خداوند چنین می‌گوید: به‌سبب سه و
داوری اسرائیل
شهادت به ضد اسرائیل
اسرائیل بسوی خدا بازگشت نمی کند
مرثیه و دعوت به توبه
روز خداوند
وای بر ایمنان
ملخ و آتش و شاقول
سبد میوه
داوری بر اسرائیل و تفقد از او