۵
۱  پس چون فرزندان عزیز به خدا اقتدا کنید. ۲  و در محبت رفتار نمایید، چنانکه مسیح هم ما را محبت نمود و خویشتن را برای ما به خداهدیه و قربانی برای عطر خوشبوی گذرانید.
۳  اما زنا و هر ناپاکی و طمع در میان شما هرگزمذکور هم نشود، چنانکه مقدسین را می‌شاید. ۴  ونه قباحت و بیهوده‌گویی و چرب زبانی که اینها شایسته نیست بلکه شکرگزاری. ۵  زیرا این را یقین می‌دانید که هیچ زانی یا ناپاک یا طماع که بت‌پرست باشد، میراثی در ملکوت مسیح و خداندارد. ۶  هیچ‌کس شما را به سخنان باطل فریب ندهد، زیرا که به‌سبب اینها غضب خدا بر ابنای معصیت نازل می‌شود. ۷  پس با ایشان شریک مباشید.
۸  زیرا که پیشتر ظلمت بودید، لیکن الحال درخداوند نور می‌باشید. پس چون فرزندان نوررفتار کنید. ۹  زیرا که میوه نور در کمال، نیکویی وعدالت و راستی است. ۱۰  و تحقیق نمایید که پسندیده خداوند چیست. ۱۱  و در اعمال بی‌ثمرظلمت شریک مباشید بلکه آنها را مذمت کنید، ۱۲  زیرا کارهایی که ایشان در خفا می‌کنند، حتی ذکر آنها هم قبیح است. ۱۳  لیکن هرچیزی که مذمت شود، از نور ظاهر می‌گردد، زیرا که هرچه ظاهر می‌شود نور است. ۱۴  بنابراین می‌گوید‌ای تو که خوابیده‌ای، بیدار شده، از مردگان برخیز تامسیح بر تو درخشد.
۱۵  پس باخبر باشید که چگونه به دقت رفتارنمایید، نه چون جاهلان بلکه چون حکیمان. ۱۶  ووقت را دریابید زیرا این‌روزها شریر است. ۱۷  ازاین جهت بی‌فهم مباشید، بلکه بفهمید که اراده خداوند چیست. ۱۸  و مست شراب مشوید که درآن فجور است، بلکه از روح پر شوید. ۱۹  و بایکدیگر به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی گفتگو کنید و در دلهای خود به خداوندبسرایید و ترنم نمایید. ۲۰  و پیوسته بجهت هرچیز خدا و پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح شکر کنید. ۲۱  همدیگر را در خدا ترسی اطاعت کنید.
زنان و شوهران
۲۲ ‌ای زنان، شوهران خود را اطاعت کنیدچنانکه خداوند را. ۲۳  زیرا که شوهر سر زن است چنانکه مسیح نیز سر کلیسا و او نجات‌دهنده بدن است. ۲۴  لیکن همچنانکه کلیسا مطیع مسیح است، همچنین زنان نیز شوهران خود را در هرامری باشند.
۲۵ ‌ای شوهران زنان خود را محبت نمایید، چنانکه مسیح هم کلیسا را محبت نمود وخویشتن را برای آن داد. ۲۶  تا آن را به غسل آب بوسیله کلام طاهر ساخته، تقدیس نماید، ۲۷  تاکلیسای مجید را به نزد خود حاضر سازد که لکه وچین یا هیچ‌چیز مثل آن نداشته باشد، بلکه تامقدس و بی‌عیب باشد. ۲۸  به همین طور، بایدمردان زنان خویش را مثل بدن خود محبت نمایند زیرا هرکه زوجه خود را محبت نماید، خویشتن را محبت می‌نماید. ۲۹  زیرا هیچ‌کس هرگز جسم خود را دشمن نداشته است بلکه آن راتربیت و نوازش می‌کند، چنانکه خداوند نیزکلیسا را. ۳۰  زانرو که اعضای بدن وی می‌باشیم، از جسم و از استخوانهای او. ۳۱  از اینجاست که مرد پدر و مادر را رها کرده، با زوجه خویش خواهد پیوست و آن دو یکتن خواهند بود. ۳۲  این سر، عظیم است، لیکن من درباره مسیح و کلیساسخن می‌گویم. ۳۳  خلاصه هریکی از شما نیز زن خود را مثل نفس خود محبت بنماید و زن شوهر خود را باید احترام نمود.