۶
فرزندان و والدین
۱  ای فرزندان، والدین خود را در خداونداطاعت نمایید، زیرا که این انصاف است. ۲  «پدر و مادر خود را احترام نما» که این حکم اول با وعده است. ۳  «تا تو را عافیت باشد و عمر درازبر زمین کنی.» ۴  و‌ای پدران، فرزندان خود را به خشم میاورید بلکه ایشان را به تادیب و نصیحت خداوند تربیت نمایید.
غلامان و آقایان
۵ ‌ای غلامان، آقایان بشری خود را چون مسیح با ترس و لرز با ساده دلی اطاعت کنید. ۶  نه به خدمت حضور مثل طالبان رضامندی انسان، بلکه چون غلامان مسیح که اراده خدا را از دل به عمل می‌آورند، ۷  و به نیت خالص خداوند رابندگی می‌کنند نه انسان را، ۸  و می‌دانند هرکس که عمل نیکو کند، مکافات آن را از خداوند خواهدیافت، خواه غلام و خواه آزاد. ۹  و‌ای آقایان، باایشان به همین نسق رفتار نمایید و از تهدید کردن احتراز کنید، چونکه می‌دانید که خود شما را هم آقایی هست در آسمان و او را نظر به ظاهر نیست.
اسلحه روحانی
۱۰  خلاصه‌ای برادران من، در خداوند و درتوانایی قوت او زورآور شوید. ۱۱  اسلحه تمام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید. ۱۲  زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست بلکه با ریاستها و قدرتها وجهان داران این ظلمت و با فوجهای روحانی شرارت در جایهای آسمانی. ۱۳  لهذا اسلحه تام خدا را بردارید تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید و همه کار را به‌جا آورده، بایستید. ۱۴  پس کمر خود را به راستی بسته و جوشن عدالت رادربر کرده، بایستید. ۱۵  و نعلین استعداد انجیل سلامتی را در پا کنید. ۱۶  و بر روی این همه سپرایمان را بکشید که به آن بتوانید تمامی تیرهای آتشین شریر را خاموش کنید. ۱۷  و خود نجات وشمشیر روح را که کلام خداست بردارید. ۱۸  و بادعا والتماس تمام در هر وقت در روح دعا کنید وبرای همین به اصرار و التماس تمام بجهت همه مقدسین بیدار باشید.
۱۹  و برای من نیز تا کلام به من عطا شود تا باگشادگی زبان سر انجیل را به دلیری اعلام نمایم، ۲۰  که برای آن در زنجیرها ایلچیگری می‌کنم تادر آن به دلیری سخن گویم، بطوری که می‌بایدگفت.
۲۱  اما تا شما هم از احوال من و از آنچه می‌کنم مطلع شوید، تیخیکس که برادر عزیز و خادم امین در خداوند است، شما را از هرچیز خواهدآگاهانید، ۲۲  که او را بجهت همین به نزد شمافرستادم تا از احوال ما آگاه باشید و او دلهای شمارا تسلی بخشد. ۲۳  برادران را سلام و محبت باایمان از جانب خدای پدر و عیسی مسیح خداوند باد. ۲۴  با همه کسانی که به مسیح عیسی خداوند محبت در بی‌فسادی دارند، فیض باد. آمین.