^
استر
استر در مقام ملکه
نجات پادشاه بدست مردخای
توطئه هامان
درخواست کمک از استر
درخواست استر از پادشاه
غضب هامان بر مردخای
تکریم مردخای
اعدام هامان
ابطال حکم هامان
استیلای یهودیان بر دشمنان
مردخای، وزیر پادشاه