۴۰
برپایی مسکن
۱  و خداوند موسی را خطاب کرده، گفت: ۲  «در غره ماه اول مسکن خیمه اجتماع را برپا نما. ۳  و تابوت شهادت را در آن بگذار. وحجاب را پیش تابوت پهن کن. ۴  و خوان رادرآورده، چیزهایی را که می‌باید، بر آن ترتیب نما. و چراغدان را درآور و چراغهایش را آراسته کن. ۵  و مذبح زرین را برای بخور پیش تابوت شهادت بگذار، و پرده دروازه را بر مسکن بیاویز. ۶  و مذبح قربانی سوختنی را پیش دروازه مسکن خیمه اجتماع بگذار. ۷  و حوض را در میان خیمه اجتماع و مذبح بگذار، و آب در آن بریز. ۸  و صحن را گرداگرد برپا کن. و پرده دروازه صحن رابیاویز. ۹  و روغن مسح را گرفته، مسکن را با آنچه در آن است مسح کن، و آن را با همه اسبابش تقدیس نما تا مقدس شود. ۱۰  و مذبح قربانی سوختنی را با همه اسبابش مسح کرده، مذبح راتقدیس نما. و مذبح، قدس اقداس خواهد بود. ۱۱ و حوض را با پایه‌اش مسح نموده، تقدیس کن. ۱۲  و هارون و پسرانش را نزد دروازه خیمه اجتماع آورده، ایشان را به آب غسل ده. ۱۳  وهارون را به رخت مقدس بپوشان، و او را مسح کرده، تقدیس نما، تا برای من کهانت کند. ۱۴  وپسرانش را نزدیک آورده، ایشان را به پیراهنهابپوشان. ۱۵  و ایشان را مسح کن، چنانکه پدرایشان را مسح کردی تا برای من کهانت نماید. ومسح ایشان هر آینه برای کهانت ابدی در نسلهای ایشان خواهد بود.» ۱۶  پس موسی موافق آنچه خداوند او را امر فرموده بود کرد، و همچنین به عمل آورد.
۱۷  و واقع شد در غره ماه اول از سال دوم که مسکن برپا شد، ۱۸  و موسی مسکن را برپا نمود، وپایه هایش را بنهاد و تخته هایش را قایم کرد، وپشت بندهایش را گذاشت، و ستونهایش را برپانمود، ۱۹  و خیمه را بالای مسکن کشید، و پوشش خیمه را بر زبر آن گسترانید، چنانکه خداوند به موسی‌امر نموده بود. ۲۰  و شهادت را گرفته، آن رادر تابوت نهاد، و عصاها را بر تابوت گذارد، وکرسی رحمت را بالای تابوت گذاشت. ۲۱  وتابوت را به مسکن درآورد، و حجاب ستر راآویخته، آن را پیش تابوت شهادت کشید. چنانکه خداوند به موسی‌امر فرموده بود. ۲۲  و خوان را در خیمه اجتماع به طرف شمالی مسکن، بیرون حجاب نهاد. ۲۳  و نان را به حضور خداوند بر آن ترتیب داد، چنانکه خداوند به موسی‌امر فرموده بود. ۲۴  و چراغدان را در خیمه اجتماع، مقابل خوان به طرف جنوبی مسکن نهاد. ۲۵  و چراغها رابه حضور خداوند گذاشت، چنانکه خداوند به موسی‌امر فرموده بود. ۲۶  و مذبح زرین را درخیمه اجتماع، پیش حجاب نهاد. ۲۷  و بخورمعطر بر آن سوزانید، چنانکه خداوند به موسی‌امر فرموده بود. ۲۸  و پرده دروازه مسکن راآویخت. ۲۹  و مذبح قربانی سوختنی را پیش دروازه مسکن خیمه اجتماع وضع کرد، و قربانی سوختنی و هدیه را بر آن گذرانید، چنانکه خداوند به موسی‌امر فرموده بود. ۳۰  و حوض رادر میان خیمه اجتماع و مذبح وضع کرده، آب برای شستن در آن بریخت. ۳۱  و موسی و هارون وپسرانش دست و پای خود را در آن شستند. ۳۲  وقتی که به خیمه اجتماع داخل شدند ونزد مذبح آمدند شست و شو کردند، چنانکه خداوند به موسی‌امر فرموده بود. ۳۳  و صحن راگرداگرد مسکن و مذبح برپا نمود، و پرده دروازه صحن را آویخت. پس موسی کار را به انجام رسانید.
جلال خدا
۳۴  آنگاه ابر، خیمه اجتماع را پوشانید و جلال خداوند مسکن را پر ساخت. ۳۵  و موسی نتوانست به خیمه اجتماع داخل شود، زیراکه ابربر آن ساکن بود، و جلال خداوند مسکن را پرساخته بود. ۳۶  و چون ابر از بالای مسکن برمی خاست، بنی‌اسرائیل در همه مراحل خودکوچ می‌کردند. ۳۷  و هرگاه ابر برنمی خاست، تاروز برخاستن آن، نمی کوچیدند. ۳۸  زیرا که در روز، ابر خداوند بر مسکن و در شب، آتش بر آن می‌بود، در نظر تمامی خاندان اسرائیل، در همه منازل ایشان.