^
عزرا
حکم کورش
بازگشت اسیران
بازسازی مذبح
مخالفت با بازسازی
نامه نتنایی به داریوش
فرمان داریوش
آمدن عزرا به اورشلیم
نامه پادشاه به عزرا
کسانی که با عزرا برگشتند
بازگشت به اورشلیم
دعای عزرا
دعای اعتراف قوم اسرائیل